Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πρωτοδικείου Αθηνών – Αλλαγές σε πινάκια – εκθέματα

0

Έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών:

“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 1/2015 απόφαση της Ολομελείας των Δικαστών του Πρωτοδικείου αποφασίσθηκε η τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ειδικότερα, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Κατάργηση από 16.9.2015 του γενικού πινακίου ΖΔ και του ειδικού πινακίου ΧΖΔ (Διαδικασία Αυτοκινήτων).
Β. Κατάργηση από 16.9.2015 : Ι. των κανονικών εκθεμάτων ΑΠ1, ΑΠ2 ( και συγχώνευσή τους σε ενιαίο έκθεμα ΑΠ ), ΑΠΚ1 και ΑΠΚ2 και των ειδικών εκθεμάτων ΧΑΠ1, ΧΑΠ2 ( και συγχώνευσή τους σε ενιαίο έκθεμα ΧΑΠ ), ΧΑΠΚ1 και ΧΑΠΚ2 (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) και 11. Του κανονικού πινακίου Ν και του ειδικού πινακίου ΧΝ ( Αμοιβές Μηχανικών και λοιπών, πλην Δικηγόρων ) και συγχώνευση αυτών στο κανονικό πινάκιο Μ και το ειδικό πινάκιο ΧΜ ( Αμοιβές Δικηγόρων ).
Γ. Κατάργηση από 16.9.2015 των κανονικών πινακίων Γ3, Γ4 και Γ5 και των ειδικών πινακίων ΧΓ3, ΧΓ4 και ΧΓ5 υποθέσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (Τακτική Διαδικασία – Τμήμα Εμπραγμάτου Δικαίου ).
Δ. Ίδρυση από 16.9.2015 140U Πολιτικού Τμήματος ( Ανακοπών κατά της Αναγκαστικής -εκτελέσεως ) με κατανομή των υποθέσεων σε τρία ( 3 ) κανονικά πινάκια ( ΟΑ, ΟΒ κάι ΟΓ ) και σε τρία ( 3 ) ειδικά πινάκια ( ΧΟΑ, ΧΟΒ και ΧΟΓ ). Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται πλέον οι υποθέσεις με αντικείμενο αντιρρήσεις που αφορούν στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως ή την απαίτηση ( άρθρο 933 ΚΠολΔ ), ως και οι τυχόν συγκατατιθέμενες με αυτές δυνάμει ειδικής διατάξεως του ΚΠολΔ ή άλλου νόμου υποθέσεις αιτήσεων αναστολής της εκτελέσεως ( κατ’ άρθρο 938 ΚΠολΔ ), υποθέσεις ανακοπών τρίτου κατά της εκτελέσεως ( άρθρο 936 ΚΠολΔ ), υποθέσεις ανακοπών κατά του πίνακος κατατάξεως ( άρθρο 979 ΚΠολΔ ), υποθέσεις ανακοπών κατά δηλώσεως του άρθρου 985 ΚΠολΔ ( άρθρο 986 ΚΠολΔ ), υποθέσεις ανακοπών κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ( Κ.Ε.Δ.Ε. ) και άλλους ειδικούς Νόμους. Λοιπές υποθέσεις αναγκαστικής εκτελέσεως, πλην των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του 12°U Πολιτικού Τμήματος ( διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), υπάγονται στο 2° Πολιτικό Τμήμα. Σε περίπτωση σωρεύσεως στο αυτό δικόγραφο ανακοπής κατά της εκτελέσεως ( κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ ) και ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ( κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ ) αρμόδιο τυγχάνει το 14° Πολιτικό Τμήμα.
Ε. Μεταβολή από 16.9.2015 ως προς τις ημέρες και ώρες συνεδριάσεως του Ειδικού Τμήματος Εκδικάσεως Υποθέσεων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εθνικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικών Υποδειγμάτων Χρησιμότητος, Μεταφοράς Τεχνολογίας, Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών και Συμπληρωματικών Προστασίας, Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων και εν γένει όλων των υποθέσεων εφευρέσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ως εξής : συνεδρίαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (κανονικό πινάκιο ΣΤ1 και ειδικό πινάκιο ΧΣΤ1 ) κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη εκάστου μηνός και ώρα 09 : 00′ και συνεδρίαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (κανονικό πινάκιο ΣΤ1 και ειδικό πινάκιο ΧΣΤ1 ) κάθε δεύτερη και τέταρτη Τετάρτη εκάστου μηνός και ώρα 09 : 00′ από την Σύνθεση Α του Εμπορικού Τμήματος με υπαγωγή της Συνθέσεως Ζ στο γενικό Εμπορικό Δίκαιο.
ΣΤ. Σύσταση από 16.9.2015 ενός ( 1 ) κανονικού πινακίου ( ΣΤ7 ) και ενός ( 1 ) ειδικού πινακίου ( ΧΣΤ7 ) του Μονομελούς Πρωτοδικείου ( Τακτική Διαδικασία _ Τμήμα Εμπορικού Δικαίου ).

Ζ. Σύσταση από 16.9.2015 ενός ( 1 ) κανονικού πινακίου ( Η8 ) και ενός ( 1 ) ειδικού πινακίου ( ΧΗ8 ) του Μονομελούς Πρωτοδικείου ( Τακτική Διαδικασία _ Τμήμα Ενοχικού Δικαίου).
Η. Κατάργηση από 1.1.2016 του ΙΑ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, κατάργηση της Β’ Συνθέσεως του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, των υποθέσεων του τελευταίου εκδικαζομένων από μια ( 1 ) Σύνθεση, ενεργοποίηση του Θ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ίδρυση και ενεργοποίηση Γ Συνθέσεως του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.
 

Προς διευκόλυνση των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς και του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επισημαίνουμε τα κάτωθι:
Α. Οι ήδη προσδιορισθείσες μέχρι το τέλος ΜαίΟυ 2015 υποθέσεις στα καταργούμενα πινάκια ΖΔ ( ΧΖΔ ) και Ν ( ΧΝ) και εκθέματα ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠΚ1 και ΑΠΚ2 ( ΧΑΠ1, ΧΑΠ2, ΧΑΠΚ1 και ΧΑΠΚ2 ) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2015θα εκδικασθούν κανονικά.
Β. Τα νέα πινάκια Τακτικής Μονομελούς Εμπορικού ( ΣΤ7, ΧΣΤ7 ) και Ενοχικού ( Η8,ΧΗ8 ) θα ενεργοποιηθούν από 1.12;2015. Οι εν λόγω υποθέσεις θα εκδικάζονται στο κτ. 3 αιθ.’4 τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη ώρα 09 : 00′ εκάστης εβδομάδος, αντιστοίχως ( ήτοι στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ημέρες συνεδριάσεως των μονομελών συνθέσεων των οικείων Τμημάτων ).
Γ. Οι ήδη προσδιορισθείσες μέχρι το τέλος Μαίου 2015 υποθέσεις στα καταργούμενα πινάκια Γ3 και Γ4 Τακτικής Πολυμελούς Εμπραγμάτου δικασίμων 22.9.2015 και 29.9.2015θα δικασθούν κανονικά από τις Συνθέσεις του Τμήματος. Το πινάκιο Γ5 των αυτών δικασίμων ( 22.9.2015και 29.9.2015) θα κατανεμηθεί ( ελλείψει διαθεσίμου Συνθέσεως ) κατά το δυνατόν ισομερώς μεταξύ των λοιπών τεσσάρων ( 4 ) πινακίων ( Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4 ), οι δε διάδικοι θα κληθούν σε συζήτηση επιμελεία της Γραμματείας του Δικαστηρίου με κλήσεις στην αυτή μεν δικάσιμο, αλλά με εγγραφή της υποθέσεως σε διαφορετικό πινάκιο και πρόβλεψη εκδικάσεως αυτrις σε διαφορετική αίθουσα. Οι ήδη προσδιορισθείσες στα καταργούμενα πινάκια υποθέσεις δικασίμων των επομένων μηνών ( Οκτωβρίου, Νοεμβρίου κλπ. ) θα κατανεμηθούν κατά το δυνατόν ισομερώς στα πινάκια Γ1 και Γ2 με κλήσεις στην αυτή δικάσιμο, αλλά με εγγραφή της υποθέσεως στα ως άνω πινάκια και πρόβλεψη εκδικάσεως αυτής στις αίθουσες, όπου χωρεί η εκδίκαση των εγγεγραμμένων σε αυτά υποθέσεων. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοσθεί μέχρις ολοκληρώσεως της μεταφοράς του συνόλου των ήδη προσδιορισθεισών υποθέσεων των καταργουμένων πινακίων Γ3, Γ4 και Γ5 στα πινάκια Γ1 και Γ2 ( πλην της ειδικής περιπτώσεως των δύο δικασίμων του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ).
Δ. Τα νέα πινάκια του 14°U Πολιτικού Τμήματος ( ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ και ΧΟΑ, ΧΟΒ, ΧΟΓ ) θα ενεργοποιηθούν ως εξής: Το πινάκιο ΟΑ από 16.9.2015και τα πινάκια ΟΒ και ΟΓ από 1.10.2015. Οι υποθέσεις του πινακίου ΟΑ θα εκδικάζονται κάθε Τρίτη και ώρα 09 : ΟΟ’ στο κτ. 6 αιθ. 7, οι υποθέσεις του πινακίου ΟΒ θα εκδικάζονται κάθε Τρίτη και ώρα 09 : 00′ στο κτ. 4 αιθ. 3 και οι υποθέσεις του πινακίου ΟΓ θα εκδικάζονται κάθε Τρίτη και ώρα 09 : 00′ στο κτ. 4 αιθ.4.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωσή σας για τις μεταβολές στα ποινικά ακροατήρια από 1.1.2016.