Τροποποίηση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

0

Ειδικότερα, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 του σχετικού νόμου προστίθεται εδάφιο με το οποίο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με υπουργική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε περίπτωση εκτέλεσης έργων αρμοδιότητας αυτού του Υπουργείου, τα οποία εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ή συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Σε περίπτωση εξαγοράς του ακινήτου αντί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, το τίμημα της εξαγοράς δύναται πλέον να ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο είτε από εκτιμητική επιτροπή, είτε από ανεξάρτητο ειδικό εκτιμητή.

Με άλλες διατάξεις ορίζεται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατή η κήρυξη της απαλλοτρίωσης με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας, ενώ το κτηματολογικό διάγραμμα θα εγκρίνεται εντός εννέα μηνών από την κήρυξη, ειδάλλως η απαλλοτρίωση θα αίρεται αυτοδικαίως. Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι η απόφαση του Εφετείου με την οποία παρέχεται άδεια προσωρινής κατάληψης του ακινήτου και ορίζεται η εύλογη αποζημίωση δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο, ούτε παράγει δεδικασμένο ως προς τον προσδιορισμό του ύψους της πλήρους αποζημίωσης. Σημαντική επίσης είναι η τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με την παραγραφή αξιώσεων είσπραξης αποζημίωσης προς την κατεύθυνση της σύντμησης σχετικών προθεσμιών. Έτσι, στο εξής η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά παραγράφεται μετά την παρέλευση οκταετίας από την αποδεδειγμένη κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της απαλλοτρίωσης, ενώ αν η οριστική αποζημίωση καθορισθεί μετά την τέλεση της απαλλοτρίωσης και την κατάληψη του ακινήτου, η αξίωση για την είσπραξη της διαφοράς μεταξύ οριστικής και προσωρινής αποζημίωσης παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης που καθορίζει την οριστική τιμή.

 

Σχόλια