spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΤρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (ΦΕΚ Β' 2014/2105)

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (ΦΕΚ Β’ 2014/2105)

ΦΕΚ Β’ 2014/2105, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.

 

Άρθρο 1

1. Ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πανελλήνιος και διενεργείται δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του. Η προκήρυξη τοιχοκολλείται στα Καταστήματα των οικείων Εφετείων και Πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Ο διαγωνισμός διενεργείται ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των εφετειακών επιτροπών.

3. Η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών και των Ομάδων Βαθμολόγησης, ιδίως οι συνεδριάσεις, η λήψη αποφάσεων και η διευθέτηση διαδικαστικών ζητημάτων, ρυθμίζεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και κατά τις προβλέψεις των οικείων άρθρων του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/ 1999, Α΄ 45).

4. Τα μέλη των παραπάνω οργάνων και οι γραμματείς υποχρεούνται να τηρούν τους όρους της εχεμύθειας έναντι κάθε τρίτου, ιδίως αναφορικά με τα θέματα των εξεταζόμενων αντικειμένων. Για το σκοπό αυτών λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο διαφύλαξης της μυστικότητας κατά τις συνεδριάσεις και αποφάσεις τους και κατά τη διαδικασία διαβίβασης των θεμάτων των εξεταζόμενων αντικειμένων. Ειδικά τα μέλη των Ομάδων Βαθμολόγησης υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν μεταξύ τους ή σε τρίτους την κρίση τους αναφορικά με τη βαθμολόγηση συγκεκριμένου γραπτού. Για το λόγο αυτόν αποφεύγουν να συνεδριάζουν ή με άλλο τρόπο να διεκπεραιώνουν το έργο τους με τρόπο ή σε τόπο που θα επιτρεπόταν κάτι τέτοιο.

Άρθρο 2

Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων οφείλουν, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της οριζόμενης με την προκήρυξη ημέρας έναρξης του διαγωνισμού, να υποβάλουν στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση και να προσκομίζουν όσα στοιχεία και δικαιολογητικά απαιτούνται με την απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Άρθρο 3

1. Η κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων Οργανωτική Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελείται από: έναν (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, έναν (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, έναν (1) Εισαγγελέα Πρωτοδικών καθώς και τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, κατά τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αντί του Προέδρου μετέχει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του τελευταίου.

2. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος της.

3. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Εφετείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

4. Η ανωτέρω Επιτροπή, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προς συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποφασίζει αιτιολογημένα και τελεσίδικα για την παραδοχή ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα των δεκτών υποψηφίων ανά εφετειακή περιφέρεια. Στη συνέχεια ορίζει, με απόφαση της, το οίκημα όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Το αργότερο 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας, ο γραμματέας της Επιτροπής τοιχοκολλά τον πίνακα και την απόφαση στο Κατάστημα του οικείου Εφετείου και τα αποστέλλει με το ταχύτερο μέσο στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος υποχρεούται να τα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίσει ως επιτηρητές δικηγόρους ή υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων.

6. Οι Οργανωτικές Επιτροπές Εξετάσεων οφείλουν να διαφυλάσσουν γενικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας του διαγωνισμού ως προς κάθε υποψήφιο, τηρώντας ομοιόμορφη πρακτική. Για το σκοπό αυτό διατηρούν μεταξύ τους επικοινωνία με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 4

1. Η κατ’ άρθρο 20 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από: έναν (1) Αρεοπαγίτη ως πρόεδρο, έναν (1) Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έναν (1) Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, έναν (1) Καθηγητή Νομικού Τμήματος των Νομικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της χώρας και τους εκάστοτε Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και έναν Πρόεδρο εκ των λοιπών δικηγορικών Συλλόγων.

2. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο εκάστοτε προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος, με τον αναπληρωτή του.

3. Για τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά.

4. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι κοινά για τους υποψηφίους. Τρία τουλάχιστον μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προτείνουν δύο (2) θέματα ο καθένας για κάθε μάθημα. Κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος με περισσότερα ερωτήματα. Η Κεντρική Επιτροπή, σε μυστική συνεδρίαση της, προβαίνει σε κλήρωση των θεμάτων, τα οποία δύναται να συμπληρώσει και, σε περίπτωση που χρειάζεται διευκρίνιση, να απαλείψει ή να αναδιατυπώσει μέρος αυτών. Για τον σκοπό αυτό η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε για την έναρξη της γραπτής διαδικασίας σε κάθε εξεταστέο μάθημα σε αίθουσα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα μη κληρωθέντα θέματα καταστρέφονται, συντασσομένου υπό της Κεντρικής Επιτροπής σχετικού πρακτικού.

5. Τα θέματα που κληρώθηκαν, όπως αυτά τελικώς διατυπώθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή, αποστέλλονται τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας με τηλεομοιότυπο (FAX) στους Προέδρους των Οργανωτικών Επιτροπών, οι οποίοι, με ευθύνη τους, φροντίζουν για την αναπαραγωγή τους με απόλυτη ασφάλεια, προκειμένου να διανεμηθούν στους εξεταζόμενους.

6. Η Επιτροπή κατά το χρόνο διενέργειας κάθε εξέτασης παραμένει στην έδρα της προκειμένου να διευθετήσει, εφόσον χρειαστεί, κάθε ζήτημα που μπορεί να ανακύψει και να αφορά την εξέλιξη του διαγωνισμού ή να δώσει διευκρινιστικές ή άλλες απαντήσεις σχετικά με τα θέματα των εξεταζόμενων αντικειμένων. Για την ενημέρωσή της επάνω σε ζητήματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού και τις ενέργειές της, ιδίως τις διευκρινιστικές απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήματα υποψηφίων, συντάσσει σχετικό πρακτικό.

7. Εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των γραπτών εξετάσεων συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις και καθορίζει σε κλίμακα δέκα βαθμών τις μονάδες αξιολόγησης για το πρακτικό θέμα και για κάθε ερώτημα, υποχρεωτικές για τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται αμέσως στις Ομάδες Βαθμολόγησης του άρθρου 20 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων.

Άρθρο 5

1. Τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών οφείλουν κατά τις ημέρες των εξετάσεων να βρίσκονται στα εξε− ταστικά κέντρα μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα έναρξης του διαγωνισμού.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ παράλληλα γίνεται και η εξακρίβωση της ταυτότητας τους από κάποιο μέλος της Επιτροπής, με έλεγχο των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

3. Την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, ένα μέλος της Επιτροπής παραδίδει στους εξεταζόμενους τα θέματα, σε φωτοτυπικά αντίγραφα, την ίδια ώρα σε όλες τις αίθουσες εξετάσεων. Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό.

4. Οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο έντυπο, που τους χορηγείται από την εξεταστική επιτροπή και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του οικείου Εφετείου. Στους υποψηφίους παρέχεται δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν το θέμα. Απαγορεύεται δε απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο αποβάλλεται από το διαγωνισμό με πράξη της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα φέρει σφραγίδα του οικείου Εφετείου.

5. Κάθε υποψήφιος, κατά τη λήξη της προκαθορισμένης για την εξέταση ώρας, ή και πριν από αυτήν, παραδίδει στον Πρόεδρο ή σε μέλος της Επιτροπής το γραπτό του μαζί με το πρόχειρο. Το γραπτό δεν πρέπει να φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου. Αφού γίνει η παραβολή με επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας, οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του καλύπτονται με αδιαφανή ταινία, η οποία δεν αφαιρείται παρά με την οριστικοποίηση της βαθμολογίας. Κατά την παράδοση τα γραπτά όλων των υποψηφίων μονογράφονται από όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής στο τέλος κάθε φύλλου και σε κάθε παραπομπή.

6. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Οργανωτική Επιτροπή ελέγχει αν ο αριθμός των γραπτών που έχει συγκεντρώσει ανταποκρίνεται στον αριθμό των διαγωνισθέντων. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, ο γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής χωρίζει τα γραπτά ανά εξεταζόμενο μάθημα, τοποθετώντας τα αντίστοιχους φακέλους και τα διαβιβάζει στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής,

7. Με ευθύνη του γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής, διαβιβάζονται τα σχετικά πρακτικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

8. Τα πρόχειρα σημειώματα των εξεταζομένων καταστρέφονται με πρακτικό της Οργανωτικής Επιτροπής

Άρθρο 6

1. Οι κατ’ άρθρο 20 παρ. 4 Ομάδες Βαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εδρεύουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελούνται από: έναν (1) εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή έναν εφέτη Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν Αντεισαγγελέα εφετών ως πρόεδρο και δύο (2) δικηγόρους με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.

2. Χρέη γραμματέων των Ομάδων Βαθμολόγησης εκτελούν υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορίας Π.Ε., TE ή ΔΕ, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Ο γραμματέας της Ομάδας Βαθμολόγησης, αφού παραλάβει τα γραπτά από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τα κατηγοριοποιεί ανά Εφετείο και στη συνέχεια τα αριθμεί, με τη συνδρομή των μελών της Ομάδας, κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια τα διανέμει ισομερώς στα μέλη της Ομάδας.

4. Κάθε μέλος συντάσσει πίνακα με τον αύξοντα αριθμό κάθε γραπτού που του διενεμήθη και τον συμπληρώνει με την αντίστοιχη βαθμολογία. Όταν ο πίνακας ολοκληρωθεί, ο βαθμολογητής υπογράφει στο τέλος αυτού και τον παραδίδει στον γραμματέα μέσα σε κλειστό φάκελο.

5. Αφού συγκεντρωθούν οι φάκελοι και των τριών βαθμολογητών, ο γραμματέας της Ομάδας συντάσσει πίνακα βαθμολογίας του εξεταζόμενου μαθήματος ανά εφετείο, ο οποίος περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό κάθε γραπτού και τον βαθμό κάθε βαθμολογητή.

6. Αν η Ομάδα Βαθμολόγησης ή ο γραμματέας αυτής διαπιστώσει ότι κάποιο γραπτό έχει βαθμολογηθεί με απόκλιση τουλάχιστον τριών (3) μονάδων μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης βαθμολογίας, τότε το διαβιβάζει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για αναβαθμολόγηση. Με απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής, η αναβαθμολόγηση του γραπτού ανατίθεται στο μέλος με τη μεγαλύτερη συνάφεια αντικειμένου. Ο τελικός βαθμός του υποψήφιου στο συγκεκριμένο μάθημα αποτελείται από τον μέσο όρο της αρχικής βαθμολόγησης και της αναβαθμολόγησης, αφού αφαιρεθούν ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος βαθμός, κατά τις κείμενες διατάξεις.

7. Όταν όλες οι Ομάδες ολοκληρώσουν το έργο τους αποκαλύπτονται, υπό την εποπτεία του αρχαιότερου στην υπηρεσία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού που συμμετέχει στις Ομάδες Βαθμολόγησης, τα ονοματεπώνυμα των εξετασθέντων υποψηφίων. Σε συνεργασία όλων των γραμματέων συντάσσεται συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων, τον μέσο όρο βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθώς και τον τελικό μέσο όρο που αποτελεί και τον τελικό βαθμό επίδοσης των υποψηφίων, επιτυχόντων και αποτυχόντων. Στη συνέχεια, καταρτίζονται από τους γραμματείς των Ομάδων Βαθμολόγησης επιμέρους πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων ανά έδρα Εφετείου εξέτασης, με απόλυτη βαθμολογική σειρά.

8. Ο συγκεντρωτικός πίνακας διαβιβάζεται, με ευθύνη των γραμματέων των Ομάδων, στο Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο ίδιο Τμήμα διαβιβάζονται και τα πρακτικά των ανωτέρω Ομάδων, καθώς και τα γραπτά των υποψηφίων.

9. Αντίγραφα των πινάκων επιτυχόντων μαζί με τις απαντήσεις που συνέταξε η Κεντρική Επιτροπή αποστέλλονται στους Προέδρους των Οργανωτικών Επιτροπών οι οποίοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την τοιχοκόλληση τους στα Καταστήματα των οικείων Εφετείων και την ανάρτηση τους στις ιστοσελίδες των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Lawjobs