Βουλευτικές Εκλογές 2019: Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας

0

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 18 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 46115

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εγκύκλιος: 58

ΘΕΜΑ: Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

  1. Τα ζητήµατα σχετικά µε τα εκλογικά τµήµατα και τα καταστήµατα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών, ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57), όπως ισχύουν.

  2. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 55, ορίζεται ότι τα εκλογικά τµήµατα και τα καταστήµατα ψηφοφορίας ορίζονται µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού, µε την οποία γίνεται η κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα.

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ.4 του ν.4239/2014, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Ωστόσο, επειδή η κλήρωση των µελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισµός των δικαστικών αντιπροσώπων κ.λπ. γίνονται µε βάση την απόφαση ορισµού των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, η ανωτέρω προθεσµία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά αντίθετα οι ανωτέρω αποφάσεις σας θα πρέπει να σταλούν αµέσως µετά την προκήρυξη των εκλογών.

  1. Προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της παραπάνω απόφασης το Υπουργείο Εσωτερικών (∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης), θα σας αποστείλει την πρότασή του για τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων στην περιοχή ευθύνης σας. Σκοπός είναι η διευκόλυνση του έργου σας, ώστε να εκτυπώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι ανά εκλογικό τµήµα και να µην απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους εκ µέρους σας. Σηµειώνεται ότι λαµβάνονται υπόψη οι µεταβολές του εκλογικού σώµατος που συντελέσθηκαν µε τη Β΄ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (Μαρτίου– Απριλίου 2019).
  2. Στην απόφαση για τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και των καταστηµάτων ψηφοφορίας θα µνηµονεύονται απαραίτητα:

• η ονοµασία και η έδρα κάθε εκλογικού τµήµατος

• το κατάστηµα ψηφοφορίας

• τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τµήµα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα.

Η κατάταξη των εκλογικών τµηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 3 του ν. 3852/2010.

Η αρίθµηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο µέχρι και το τελευταίο εκλογικό τµήµα της εκλογικής περιφέρειας (νοµού). ∆ηλαδή, αν σε κάποιο νοµό συσταθούν συνολικά για όλους τους δήµους του, διακόσια (200) εκλογικά τµήµατα, ο αύξων αριθµός αυτών αρχίζει από το ένα (1) και τελειώνει στο διακόσια (200).

Η κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα γίνεται ανά εκλογικό διαµέρισµα.

Στην απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, παρακαλούµε να συµπεριλάβετε και τα εκλογικά τµήµατα των φυλακών, όπου αυτά συσταθούν.

5. Η απόφαση αυτή πρέπει να αποσταλεί αµέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών (∆/νση Εκλογών) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 3 e.atmatzidou@ypes.gr. Επίσης να αποσταλεί ταχυδροµικά σε τρία αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή (CD), προκειµένου να προωθηθεί στον Άρειο Πάγο.

Αντίγραφο των αποφάσεών σας πρέπει να στείλετε, αµέσως µετά την έκδοσή τους, και στους κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς των αρµοδίων Πρωτοδικείων.

Τέλος, η ίδια απόφαση, πρέπει να γνωστοποιηθεί µε προκήρυξή σας στους δήµους της περιφέρειας του νοµού σας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο µέχρι την 1η Ιουλίου 2019 (άρθρο 55 παρ. 4 π.δ. 26/2012).

6. Στο έγγραφο, µε το οποίο θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών την απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και των καταστηµάτων ψηφοφορίας της περιφέρειάς σας, θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των εκλογικών τµηµάτων που συστάθηκαν. Επίσης, για διευκόλυνσή µας, θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο ίδιο έγγραφο και ο αύξων αριθµός τον οποίο έλαβαν τα εκλογικά τµήµατα των φυλακών, όπου αυτά έχουν συσταθεί.

7. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιµοποίηση καταστήµατος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, µπορεί να οριστεί, µε απόφασή σας άλλο κατάστηµα, έως και την προηγούµενη ηµέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 6η Ιουλίου 2019, µε άµεση ενηµέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών (∆/νση Εκλογών και ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης).

8. Ως προς τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε ένα εκλογικό τµήµα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν µέχρι πεντακόσιοι εβδοµήντα (570) εκλογείς εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους, συµπεριλαµβανοµένων στον αριθµό αυτό και των εκλογέων του άρθρου 27 της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (στρατιωτικών, κ.λπ.),οι οποίοι θα κατανεµηθούν συµµετρικά σε όλα τα εκλογικά τµήµατα του δήµου.

Αν µετά την κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα, παραµείνει µικρό υπόλοιπο εκλογέων που δε θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού τµήµατος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, µπορείτε να υπερβείτε τον αριθµό των πεντακοσίων εβδοµήντα (570) εκλογέων.

β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53, οι εκλογείς του άρθρου 27 της εκλογικής νοµοθεσίας (στρατιωτικοί κ.λπ.) ψηφίζουν µαζί µε τους υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια εκλογικά τµήµατα, εφόσον δεν επιτρέπεται η σύσταση ξεχωριστών εκλογικών τµηµάτων γι’ αυτούς. Με τις αποφάσεις σας για τον καθορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για την αποφυγή δηµιουργίας οιουδήποτε θέµατος, να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριµένα οι υπηρεσίες ή µονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κ.λπ., οι οποίοι θα περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τµήµατα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα.

Σε όσους δήµους εδρεύουν κέντρα µεγάλων στρατιωτικών µονάδων, στα οποία υπηρετεί µεγάλος αριθµός στρατιωτικών, παρακαλούµε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στα εκλογικά τµήµατα αυτών να ψηφίζουν και πολίτες εκλογείς σε ανάλογο αριθµό και κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.

γ) Αναφορικά µε τους εκλογείς κατοίκους οικισµών, υπενθυµίζουµε ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισµό, µόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.

δ) Περαιτέρω υπενθυµίζουµε και τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 για την ψηφοφορία κρατουµένων, µε τη σύσταση εκλογικών τµηµάτων σε κάθε φυλακή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, η οποία θα σας κοινοποιηθεί, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των κρατουµένων. Επισηµαίνουµε ότι η σύσταση εκλογικών τµηµάτων σε φυλακές θα γίνει µε την ίδια απόφασή σας, µε την οποία καθορίζονται επίσης και τα υπόλοιπα εκλογικά τµήµατα της περιφέρειάς σας.

  1. Η Περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστή απόφαση για κάθε µία από τις οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες του νοµού Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεχωριστή απόφαση για κάθε µία από τις δύο (2) εκλογικές περιφέρειες του νοµού Θεσσαλονίκης.
  2. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής πρέπει να µεριµνήσει για την κατανοµή στα εκλογικά τµήµατα που θα συσταθούν απ’ αυτόν και των εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής νοµοθεσίας (π.δ. 26/2012), που υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου Όρους, σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ. 2 του ίδιου διατάγµατος.

11. Τέλος, επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός των εκλογικών τµηµάτων ετεροδηµοτών που θα συσταθούν στο νοµό σας πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη απόφασή σας. Η αρίθµηση των εν λόγω εκλογικών τµηµάτων θα είναι ξεχωριστή.

Ειδικότερα στην απόφαση καθορισµού των εκλογικών τµηµάτων και των καταστηµάτων ψηφοφορίας των ετεροδηµοτών, θα πρέπει να συµπεριλάβετε τα εκλογικά τµήµαταετεροδηµοτών αυτούσια, όπως θα σας σταλούν από το Υπουργείο, παραθέτοντας πρώτα τα αµιγή εκλογικά τµήµατα µε τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη µία µετά την άλλη, και στο τέλος τα µεικτά εκλογικά τµήµατα µε συνεχόµενη όµως τη µεταξύ τους αρίθµηση. Στα τµήµατα ετεροδηµοτών δεν θα συµπεριληφθούν άλλοι εκλογείς, ακόµα και αν ο αριθµός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι µικρός.

Η Περιφέρεια Αττικής θα εκδώσει δύο διακριτές αποφάσεις, µία για κάθε Εφετείο (Αθηνών – Πειραιώς), µε ξεχωριστή αρίθµηση για τα εκλογικά τµήµατά τους. Για την ψηφοφορία των ετεροδηµοτών στον τόπο διαµονής τους θα ενηµερωθείτε µε άλλη εγκύκλιό µας.

<

p style=”text-align: center”>Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

 

Σχόλια