Χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας σε πρώην εργαζόμενο πτωχεύσασας επιχείρησης

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά πρώην εργαζομένου σε πτωχεύσασα επιχείρηση, σχετικά με την απόρριψη αιτήματός του για τη χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας από τον ΟΑΕΔ. Το αίτημα απορρίφθηκε με την αιτιολογία της παρέλευσης χρόνου πέραν του εξαμήνου από την δημοσίευση της απόφασης
κήρυξης της πτώχευσης. Κατά την άποψη του ΟΑΕΔ, αφετηρία της προθεσμίας είναι η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και όχι η δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι επειδή η κήρυξη της πτώχευσης δημιουργεί κατάσταση που προτείνεται έναντι πάντων, προβλέπονται αυξημένες διατυπώσεις δημοσιότητας, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των τρίτων, ιδίως των πιστωτών. Επίσης η θέση του ΟΑΕΔ οδηγεί σε άτοπο και ενόψει των διατάξεων που διέπουν τις παροχές αφερεγγυότητας, δεδομένου ότι οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση. Όμως, η προθεσμία για την αναγγελία των απαιτήσεων εκκινεί από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δημοσιεύσεων. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ αρνήθηκε να επανεξετάσει την υπόθεση. Μέχρι σήμερα, το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας δεν έχει απαντήσει στο πόρισμα που απηύθυνε η Αρχή.

Σχόλια