Χωρίς παράβολο δημοσίευσης οι καταχωρήσεις των Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ από την 21η Ιουλίου

0

Με εγκύκλιο του υπ. Ανάπτυξης διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις καταχώρησης των Γενικών Συνελεύσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Ιουνίου 2014 και θα σταλούν από την 21η Ιουλίου και εξής στο ΓΕΜΗ, θα υποβάλλονται χωρίς την καταβολή παράβολου δημοσίευσης από τους υπόχρεους.

Η ανωτέρω εγκύκλιος βασίζεται στον νόμο 4250/2014 που ψηφίσθηκε φέτος και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αυτού που αναφέρει τα ακόλουθα:

“Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α’ πραγματοποιείται ατελώς.

Ειδικότερα, στην απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται:
Οι αιτήσεις καταχώρισης αποφάσεων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων ανωνύμων εταιριών που, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να έχουν συγκληθεί το αργότερο μέχρι και την 30/06/2014 και τα πρακτικά αυτών πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την 20/7/2014, συνοδευόμενα με παράβολο ή παράβολα τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., ανάλογα με το πόσες ανακοινώσεις απαιτείται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.

Δεδομένου ότι φέτος η 19/7/2014 και η 20/7/2014 συμπίπτουν με ημέρες κατά τις οποίες οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν λειτουργούν (Σάββατο και Κυριακή) η προθεσμία για την υποβολή των πρακτικών όσων τακτικών γενικών συνελεύσεων συγκληθούν την 29η και την 30η Ιουνίου 2014 λήγει την 21/07/2014, ημερομηνία κατά την οποία και έπειτα δεν απαιτείται πλέον η συνυποβολή παραβόλου τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ, δεδομένου ότι οι σχετικές δημοσιεύσεις θα πραγματοποιούνται πλέον ατελώς.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω όσοι επιλέξουν να στείλουν τις ανακοινώσεις των Γενικών συνελεύσεων στο ΓΕΜΗ πριν από την 21η Ιουλίου, θα επιβαρυνθούν με το κόστος του παραβόλου δημοσίευσης, ενώ όσοι επιλέξουν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας και έπειτα, θα γλυτώσουν αυτή την επιβάρυνση.

 

Σχόλια