Υψηλό πρόστιμο εισηγείται η Κομισιόν για την απαγόρευση ηλεκτρονικών παιχνιδιών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την επιβολή προστίμου ύψους 9.636 ευρώ την ημέρα, με αναδρομική ισχύ από τις 26/10/06, για μη συμμόρφωση της Ελλάδας στην απόφαση για άρση της απαγόρευσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2006 του ΔΕΚ η απαγόρευση όλων των ηλεκτρονικών παιγνίων σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων, στην Ελλάδα είναι αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει να επιβληθεί στην Ελλάδα:

α) Πρόστιμο ύψους 9.636 ευρώ την ημέρα. Το πρόστιμο θα αρχίζει από τις 26 Οκτωβρίου 2006 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου) έως την ημερομηνία που θα εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου επί της πρότασης της Επιτροπής για επιβολή προστίμου, ή έως την ημερομηνία που θα αρθεί η απαγόρευση των ηλεκτρονικών παιγνίων στην Ελλάδα.

β) Αν η Ελλάδα δε συμμορφωθεί ούτε μετά την απόφαση του Δικαστηρίου επί της πρότασης της Επιτροπής για επιβολή προστίμου, τότε προτείνεται ημερήσιο πρόστιμο ύψους 37.798,80, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου έως την ημέρα που θα αρθεί η απαγόρευση των ηλεκτρονικών παιγνίων από τις ελληνικές αρχές.

Στις 26 Οκτωβρίου 2006 το ΔΕΚ αποφάσισε ότι «η Ελλάδα, εισάγοντας με τον νόμο 3037/2002 την απαγόρευση, επ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, καθώς και από το άρθρο 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών».

Σχόλια