ΥΔΜΗΔ: Προκήρυξη 3 θέσεων νομικών εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ

0

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε προκήρυξη για την πλήρωση εξήντα δύο (62) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2013.

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες, κατά κανόνα, αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών-μελών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, μπορούν να αποσπαστούν στην Επιτροπή εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV)
το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc)

Αναλυτικά για την προκήρυξη, τις προθεσμίες και για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ