Υπ. Δικαιοσύνης: Μελέτη για την βελτίωση του N. 3869/2010

0

 

Με σύμβαση υπογραφείσα την 10η Δεκεμβρίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναθέτει στην Εταιρία Δικαστικών Μελετών την εκπόνηση  διαγνωστικής μελέτης με αντικείμενο το δίκαιο της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων, στο πλαίσιο μνημονιακής υποχρέωσης.

Ειδικότερα σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης, το περιεχόμενο της μελέτης θα αφορά τη διάγνωση των προβλημάτων και παθογενειών που έχουν προκληθεί και εντοπίζονται  κατά την εφαρμογή του Ν.3869/2010 στην Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά και την οικονομική ζωή του τόπου. Η αξιολόγηση της πρακτικής εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου δεν θα γίνει με νομικά ή δικαστικά κριτήρια, αλλά με την τήρηση αντικειμενικών ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων και μάλιστα βασιζόμενη σε στατιστικά δεδομένα, κατά τη ρητή διατύπωση της σύμβασης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, με τη μελέτη στοχεύεται η διατύπωση αξιόπιστων προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού αλλά και διαδικαστικού καθεστώτος.

Η μελέτη θα διενεργηθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή με Δικηγόρους οφειλετών και δανειστών, Δικαστές, Δικαστικούς υπαλλήλους, θεσμικούς εκπροσώπους δανειστών, δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και εκπροσώπους οφειλετών όπως οι Ενώσεις Καταναλωτών, στην Αττική και σε επαρχιακές πόλεις.

Η μελέτη αναμένεται να έχει κατατεθεί σε διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με ενδιαφέρον αναμένονται οι τελικές προτάσεις περί τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων.
 

 

Σχόλια