Υπ. Οικονομικών προς Δ.Ο.Υ. : Ταχύτερα η διαβίβαση αιτημάτων φορολογουμένων για άρση μέτρων διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου

0

 Η λήψη απαγορευτικών μέτρων για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση διαπίστωσης –βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου – φορολογικών παραβιάσεων άνω των 150.000 ευρώ ρυθμίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997. Τέτοιου είδους μέτρα είναι η απαγόρευση στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που ζητά ο παραβάτης, η άρση του απορρήτου και η δέσμευση του 50 τοις εκατό των καταθέσεων αυτού.

Με τη συγκεκριμένη Εγκύκλιο το Υπουργείο εφιστά την προσοχή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., να αποστέλλουν εγκαίρως τις αιτήσεις των φορολογουμένων για μερική ή ολική άρση των επιβληθέντων μέτρων, καθότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της καθυστερημένης αποστολής και συνακόλουθης εκπνοής της τρίμηνης προθεσμίας. Μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας καθίσταται αδύνατη η κατ’ ουσία επανεξέταση της υπόθεσης, αφού ο Υπουργός Οικονομικών έχει καταστεί κατά χρόνο αναρμόδιος και τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί υπέρ της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου πρωτόδικη δικαστική απόφαση που ακυρώνει τις σχετικές με τα μέτρα καταλογιστικές πράξεις (δλδ. πράξεις επιβολής προστίμου ή καταλογισμού παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων κλπ.) συντρέχει λόγος άρσης των μέτρων με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκ μέρους της Διοίκησης. Για την άρση όμως πρέπει να συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις: α) να υπάρχει σύμπτωση μεταξύ των στοιχείων και των λόγων λήψεως των μέτρων και του περιεχομένου των δικαστικών αποφάσεων για τα κύρια φορολογικά αντικείμενα, β) οι λόγοι ακύρωσης να αφορούν στην ουσία της υπόθεσης και όχι σε έλλειψη τύπου ή σε νομική πλημμέλεια των πράξεων, γ) να μην επιτευχθεί από τη φορολογική αρχή αναστολή εκτέλεσης της απόφασης ως προς τις πράξεις προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων μέχρι την έκδοση δικαστικής αποφάσεως επί ασκηθέντος εκ μέρους της ενδίκου μέσου, οπότε αυτές παραμένουν αλώβητες μέχρι την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως.

Υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ 1130): Οδηγίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής