ΥΠΑΝ: κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις επιχειρήσεις σε αδυναμία πληρωμών

0

Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει τη σύσταση Επιτροπών “Φιλικού Διακανονισμού” για τη μείωση των ενοικίων καταστημάτων λόγω της κρίσης και τη συγκρότηση ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία των δημόσιων συμβάσεων, προμηθειών και έργων.

Ειδικότερα, στις  διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπονται:

– Αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα με στόχο να δοθεί δυνατότητα διάσωσης της επιχείρησης που αντιμετωπίζει αδυναμία πληρωμών, πριν επέλθει η απαξίωσή της ώστε να μη χαθεί η άυλη αξία της επιχείρησης, να μην διακοπεί η παραγωγική της δραστηριότητα και να διασωθούν θέσεις εργασίας. Βασική ρύθμιση του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών για τη διάσωση της επιχείρησης μπορεί να γίνει χωρίς επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία διάσωσης θα επικυρώνεται από δικαστήριο, ώστε να γίνεται δεσμευτική για όλους τους πιστωτές, ακόμη και για εκείνους που δεν συναινούν, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα.

– Συστήνονται ΕπιτροπέςΔ ιακανονισμού σε κάθε περιφερειακή ενότητα για την ταχεία εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή των ενοικίων εμπορικών μισθώσεων. Στις επιτροπές θα μετέχουν ένας Πάρεδρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος, ένας εκπρόσωπος των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Στόχος είναι η προσαρμογή των ενοικίων χωρίς επιβάρυνση των ενδιαφερομένων με διοικητικά κόστη, δυσκίνητες διαδικασίες και μακρές προθεσμίες.

– Δημιουργείται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η οποία θα εποπτεύει όλους τους φορείς του Δημοσίου και θα είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων, υπηρεσιών και έργων του Δημοσίου. Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και η μείωση των κρατικών δαπανών για δημόσιες συμβάσεις.

– Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο θα καταχωρούνται τόσο οι αιτήσεις των φορέων του Δημοσίου για σύναψη συμβάσεων όσο και οι συμβάσεις που υπογράφονται με τους αναδόχους. 
 

Σχόλια