Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης για την Oικονομική ανάπτυξη

0

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο [PDF] του υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο κυρώνεται η από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας».

Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον έχει η διάταξη του άρθρου 5, με την οποία προβλέπεται ότι η προθεσμία αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων καθώς και από εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Επίσης, παράταση έως την ίδια ημερομηνία προβλέπεται και για την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3853/2010 σχετικά με την καταγγελία εμπορικής μίσθωσης και την καταγγελία από το μισθωτή σύμβασης μίσθωσης ορισμένου χρόνου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νομοσχεδίου θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια