Υπ.Εργασίας : Η 15η Μαϊου είναι ημερομηνία έναρξης όχι λήξης της μετενέργειας

0

Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της 15ης Μαϊου για την εφαρμογή της μετενέργειας αφορά μόλις 10 από τις 151 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπάρχουν συνολικά. Αν μέχρι τις 14/5/2012 δεν συνάφθηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε ο εργοδότης νομιμοποιείται, δηλαδή δύναται και όχι υποχρεούται, να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν μετά τις 14.2.2012 –εικοσιπέντε στο σύνολο- το τρίμηνο τρέχει από την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης τους. Αν αυτό παρέλθει άπρακτο, τότε πάλι ο εργοδότης νομιμοποιείται να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα τέσσερα επιδόματα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθησαν πριν τις 14.8.2011 και έχουν διανύσει το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους χωρίς να έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε από το χρονικό σημείο λήξης της παράτασης ισχύος τους, οι κανονιστικοί όροι της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχουν μετατραπεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας και μεταβάλλονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών. Τέλος, σε ισχύ είναι σήμερα 73 κλαδικές συμβάσεις, που δεν έχουν λήξει ή καταγγελθεί, για τις οποίες συνεχίζεται το υφιστάμενο καθεστώς με ό,τι προβλέπεται στους όρους των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τις αμοιβές.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 15η Μαϊου αποτελεί ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου πλαισίου και της μετενέργειας και όχι την καταληκτική ημερομηνία.