Υπ.Οικονομικών: Νέο σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των κοινοτικών και εθνικών πόρων

0

Δόθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για «τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Το σχέδιο αυτό συνιστά προσπάθεια να διαμορφωθούν οι βασικές αρχές για τη διαχείριση των κοινοτικών και εθνικών πόρων, μέσω ειδικών ρυθμίσεων για την
απλούστευση των διαδικασιών, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 της Ελλάδας στις 28 Μαρτίου 2007, το δεύτερο που ενέκρινε μεταξύ των προγραμμάτων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια