Υπουργική Απόφαση για τις προδιαγραφές των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

0

Οι προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) καθορίζονται στην υπ’αριθμόν 18150 υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων αφορούν συνήθως τμήματα πόλεων ή ευρύτερες αστικές περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιμα ή σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης. Η σύνταξη της μελέτης θα γίνεται στα ακόλουθα στάδια: α) προσδιορισμός και αποτύπωση περιοχής αστικής παρέμβασης, β) ανάλυση στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής, γ) σύνταξη έκθεσης πορισμάτων με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, δ) διατύπωση στόχων και στρατηγικών παρεμβάσεων. Στη συνέχεια θα εκπονείται Πρόγραμμα Δράσης, όπου θα εξειδικεύονται οι ενέργειες για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων στόχων, το οποίο θα τίθεται σε ανοιχτή διαβούλευση κατά το νόμο. Το Πρόγραμμα Δράσης μετά τη διαβούλευση θα οριστικοποιείται με την σύνταξη Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.