Υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων στη ΓΓΠΣ από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

0

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ 1195/12.10.2012 (ΦΕΚ Β’ 2834/22.10.2012), η οποία αφορά την υποχρέωση υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων να υποβάλουν στοιχεία και πληροφορίες των συναλλαγών τους στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου στο πλαίσιο των φορολογικών διασταυρώσεων που διενεργούνται για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Πιο συγκεκριμένα, τα πιστωτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων), τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια, οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείας σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ηλεκτρονικά αρχεία με οικονομικά και φορολογικά στοιχεία που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές καθώς και στοιχεία των πολιτών, όπως το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ.

Η ΠΟΛ (LawNet FreeAccess24) ισχύει για τα στοιχεία χρήσης 2011 και εφεξής ενώ ορίζεται ετήσια υποχρέωση διαβίβασης με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, του έτους αναφοράς. Στο κείμενο της ΠΟΛ διευκρινίζεται ότι η Γ.Γ.Π.Σ. θα διατηρεί τα στοιχεία αυτά για χρονικό διάστημα έξι ετών ενώ αναφέρεται ρητά ότι η διαβίβαση θα γίνεται μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Τέλος, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει των ν. 2523/1997 και 3943/2011.