Υποχρεωτική η επιγενόμενη κλήση φορολογουμένων από τη Διοίκηση σε περίπτωση επιβολής επειγόντων μέτρων

0

Δικαίωμα επιγενόμενης ακρόασης έχουν οι φορολογούμενοι στους οποίους επιβάλλονται μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου (π.χ. δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων κλπ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την εφαρμογή των μέτρων. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1103/2012 του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι, όταν για λόγους διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου λαμβάνονται μέτρα εξαιρετικού και επείγοντος χαρακτήρα χωρίς τήρηση του τύπου της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, είναι υποχρεωτική η τήρηση του τύπου της επιγενόμενης κλήσης προς ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Αν ο φορολογούμενος σε βάρος του οποίου έχουν ληφθεί τα επείγοντα μέτρα δεν κληθεί σε ακρόαση εντός 15 ημερών, η ενέργεια διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια του αρμοδίου προς αυτό οργάνου. Για διευκόλυνση των φορολογικών αρχών η κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση είναι δυνατόν να παραδοθεί ταυτόχρονα με την ενέργεια εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης, ενώ η προθεσμία κλήσης δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής.

Η Eγκύκλιος εκδόθηκε από το Υπουργείο, επειδή παρατηρήθηκε σειρά ακυρωτικών αποφάσεων από τα δικαστήρια, λόγω νομικής πλημμέλειας στην επιβολή μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε βάρος φορολογουμένων. Η πλημμέλεια οφειλόταν στην παράλειψη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας ως προς το δικαίωμα του φορολογουμένου, σε τέτοιες περιπτώσεις, να εκθέτει εκ των υστέρων τις απόψεις του.

 

 

Σχόλια