Ενίσχυση του Οργανισμού της ΕΕ για τα ναρκωτικά

Το Συμβούλιο εγκρίνει διαπραγματευτική εντολή για την ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού

0

Για να εντατικοποιηθεί ο αγώνας κατά των παράνομων ναρκωτικών, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη διαπραγματευτική εντολή του σχετικά με την πρόταση για τον Οργανισμό της ΕΕ για τα Ναρκωτικά με σκοπό να μετατραπεί το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας σε ολοκληρωμένο οργανισμό και να ενισχυθεί ο ρόλος του. Ο νέος κανονισμός θα παράσχει στον οργανισμό τα μέσα για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις νέες προκλήσεις κατά της υγείας και της ασφάλειας από τα παράνομα ναρκωτικά, να υποστηρίζει καλύτερα τα κράτη μέλη και να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης σε διεθνές επίπεδο.

Η συλλογή, η ανάλυση και η διάδοση δεδομένων θα παραμείνει το κύριο καθήκον του οργανισμού, αλλά στο πλαίσιο της ενισχυμένης εντολής του θα είναι επίσης σε θέση:

  • να αναπτύξει γενικές ικανότητες αξιολόγησης απειλών για την υγεία και την ασφάλεια για τον ταχύ εντοπισμό νέων απειλών και να διενεργεί τακτικά προβλέψεις για τον εντοπισμό μελλοντικών προκλήσεων
  • να καλύπτει ειδικά την πολλαπλή χρήση ουσιών, δηλαδή την κατανάλωση ναρκωτικών μαζί με άλλες νόμιμες ή παράνομες ουσίες, η οποία γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο φαινόμενο
  • να ενισχύσει τη συνεργασία του με τα εθνικά σημεία επαφής, η θέση των οποίων θα ενισχυθεί, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν στον οργανισμό τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών σε εθνικό επίπεδο
  • να δημιουργήσει δίκτυο εργαστηρίων που θα παρέχει στον οργανισμό πρόσβαση σε εγκληματολογικές και τοξικολογικές πληροφορίες
  • να αναπτύξει τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την έκδοση προειδοποιήσεων όταν εμφανίζονται στην αγορά ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες

Ο κανονισμός θα αποσαφηνίσει επίσης τον ρόλο του οργανισμού στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει πλήρως σε δραστηριότητες στον τομέα αυτόν και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Επόμενα βήματα

Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσουν μόλις το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας συστάθηκε το 1993 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Στόχος του είναι να παρέχει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη τεκμηριωμένες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τις συνέπειές τους, να ενημερώνει τη χάραξη πολιτικής τους και να καθοδηγεί πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Η λειτουργία του έχει βελτιώσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και διεθνώς.