Ένωση Δ.Δ.: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για τη Δικαστική Αστυνομία

0

Ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών:

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», προβλέπεται στο άρθρο 47 υπό τον τίτλο «Αληθής έννοια των διατάξεων σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων διεύθυνσης στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες» ότι «1. Κατά την αληθή έννοια του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 17 και του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4938/2022 (Α΄109), η απαγόρευση επανεκλογής του ιδίου προσώπου ως προέδρου ή τακτικού μέλους συμβουλίου διεύθυνσης στον ίδιο βαθμό ιεραρχίας αφορά και στις θητείες όσων είχαν εκλεγεί στον ίδιο βαθμό ιεραρχίας πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων».

Ως προς το ζήτημα της επανεκλογής του Προέδρου και των μελών των συμβουλίων διεύθυνσης, σημειώνουμε ότι το σχέδιο νόμου με τίτλο «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», προέβλεπε στο άρθρο 129 υπό τον τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις» ότι «8. Οι ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου 17 καταλαμβάνουν και τα υπηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Συμβούλια Διεύθυνσης των δικαστηρίων». Ωστόσο, κατά τη διαδικασία ψήφισης του σχεδίου νόμου, η ως άνω μεταβατική διάταξη αποσύρθηκε, το δε τελικώς ψηφισθέν νομοσχέδιο δεν περιέλαβε την ανωτέρω ρύθμιση αναφορικά με τα υπηρετούντα μέλη των συμβουλίων διεύθυνσης πριν την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Συμβουλίων Διεύθυνσης θα λάβουν χώρα κατά νόμον σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήτοι το 3ο Σάββατο του μηνός Σεπτεμβρίου, ενώ, κατά το άρθρο 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Λ. «Κάθε αµφιβολία ή ζήτηµα σχετικά µε το περιεχόµενο του καταλόγου ή την εκλογική διαδικασία επιλύεται από την ολοµέλεια πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας» ζητούμε την απόσυρση της διάταξης του άρθρου 47 παράγραφος 1.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ.                                           ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ Δ.Δ.