ΕΠ.ΑΝ: Aπόδοση μερίσματος στον κρατικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2021

0

Σύμφωνα με τα στοιχεία κλεισίματος του οικονομικού έτους 2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εμφανίζει, ως αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών της, σημαντικό πλεόνασμα (έσοδα μείον έξοδα) της τάξης των 5.202.100€.

Εξαιρετικά σημαντική, για την επίτευξη του παραπάνω αποτελέσματος, ήταν η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων χρηματικών πόρων (συγκράτηση των πραγματοποιηθέντων εξόδων στο ποσό των 4.755.096€  σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα 6.055.000€).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά συνέπεια είναι σε θέση να αποδόσει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το ποσό των 2.456.000€ (όπως έχει ήδη εγγραφεί στον Π/Υ του 2022) ως μέρισμα στον κρατικό προϋπολογισμό ενώ θα επενδύσει το υπόλοιπο του πλεονάσματος σε έργα βελτίωσης των κτιριακών και λοιπών υποδομών της.