Επιστροφή δικαιώµατος ταφής, κατόπιν παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Πολίτης διαµαρτυρήθηκε στον Συνήγορο ότι ∆ήµος της χώρας αξίωσε να καταβάλει δικαίωµα ταφής ύψους 2.000€, επειδή η σχέση µεταξύ του αναφερόµενου και της θανούσας πεθεράς του δεν ήταν σχέση α΄ βαθµού.

Το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου, σε σχετική απόφαση του έτους 2013, είχε καθορίσει το προαναφερθέν ποσό, ως δικαίωµα ταφής για µη κατοίκους και µη δηµότες, ενώ για τους ετεροδηµότες συγγενείς α΄ βαθµού (σύζυγος, τέκνα, γονείς), το δικαίωµα ταφής είχε καθοριστεί στο ποσό των 220,00€.

Ο Συνήγορος, µε έγγραφό του προς το ∆ήµο επεσήµανε ότι, σύµφωνα µε τα άρθρα 1461-1463 ΑΚ, συγγενείς εξ αίµατος α΄ βαθµού, είναι οι γονείς σε σχέση µε τα παιδιά και το αντίστροφο, ενώ συγγενείς εξ αγχιστείας α΄ βαθµού, είναι ο πεθερός και η πεθερά σε σχέση µε τον γαµπρό ή τη νύφη και το αντίστροφο.

Eπιπλέον, οι σύζυγοι δεν συνδέονται µε κανενός είδους συγγένεια µεταξύ τους. Κατόπιν τούτου, ο Συνήγορος διατύπωσε τη θέση ότι, αδικαιολόγητα δεν περιλαµβάνονται στην ίδια οµάδα προσώπων και οι συγγενείς εξ αγχιστείας α΄ βαθµού, ζητώντας να γίνει η σχετική τροποποίηση. Στο ίδιο έγγραφο υπενθύµισε ότι, η καταβολή διαφορετικών τελών για τους µη κατοίκους και µη δηµότες, κατοίκους και µη δηµότες και ετεροδηµότες συγγενείς α΄ βαθµού και πρώην δηµότες, εισάγει διάκριση µεταξύ πολιτών που διαβιούν σε καθεστώς ισονοµίας, παραβιάζοντας τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας. Ο ∆ήµος υποστήριξε ότι τόσο η συγκεκριµένη απόφασή του όσο και η τροποποιητική αυτής, είχαν εγκριθεί από την αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.

Ο Συνήγορος επανήλθε µνηµονεύοντας έγγραφο που απέστειλε η αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση στο πλαίσιο διερεύνησης της αναφοράς. Σε αυτό επισηµάνθηκε ότι, η απόφαση του ∆ήµου του έτους 2013 επικυρώθηκε µεν από τη ίδια, εν τούτοις η απόφαση του επόµενου έτους (2014) ακυρώθηκε χωρίς να ληφθεί νεότερη. Επίσης, για την απόφαση του έτους 2015 δεν παρασχέθηκαν οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, για δε τα έτη 2016, 2017 και 2018 δεν εστάλησαν αποφάσεις προς έλεγχο νοµιµότητας. Κατόπιν τούτου η επιβολή τελών που βασίζεται σε κανονιστική απόφαση από την λήψη της οποίας έχουν παρέλθει αρκετά έτη και η οποία είχε λάβει υπόψη της οικονοµικά στοιχεία προγενέστερων ετών, κρίθηκε µη νόµιµη. Σε αυτή τη βάση, ο Συνήγορος ζήτησε να επιστραφεί το ποσό που ο πολίτης είχε καταβάλει, καθώς, όπως αποδεικνύεται, αυτό κατεβλήθη χωρίς νόµιµη αιτία.

Ο ∆ήµος, κατόπιν απόφασης του δηµοτικού του συµβουλίου, αποφάσισε την επιστροφή του ποσού που είχε καταβάλει ο πολίτης δεδοµένου ότι, στην απόφαση του έτους 2013 δεν καθορίζεται εάν το δικαίωµα ταφής για ετεροδηµότες συγγενείς α΄ βαθµού αφορά µόνο συγγενείς εξ αίµατος και όχι και τους εξ αγχιστείας συγγενείς.