spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsePrivacy: Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τους κανόνες για...

ePrivacy: Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

spot_img

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν [10/2] επί της διαπραγματευτικής εντολής για αναθεωρημένους κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου κατά τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω επικαιροποιημένοι κανόνες περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy) θα προσδιορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα σε συσκευές τελικών χρηστών. Με τη σχετική συμφωνία η πορτογαλική Προεδρία μπορεί να αρχίσει συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επί του τελικού κειμένου.

Απαιτείται επικαιροποίηση της υφιστάμενης οδηγίας του 2002 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς, όπως οι διάχυτες πλέον υπηρεσίες φωνής μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (voice over IP), οι διαδικτυακές υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανταλλαγής μηνυμάτων και η εμφάνιση νέων τεχνικών για την παρακολούθηση της επιγραμμικής συμπεριφοράς των χρηστών.

Το σχέδιο κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα καταργήσει την ισχύουσα οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ως lex specialis του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), εξειδικεύει και συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με τον ΓΚΠΔ, πολλές διατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα εφαρμόζονται τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.

Εντολή του Συμβουλίου

Στο πλαίσιο της εντολής του Συμβουλίου, ο κανονισμός θα καλύπτει το περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που μεταδίδεται μέσω διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών και δικτύων, καθώς και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Τα μεταδεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη θέση και τον χρόνο και τον αποδέκτη της επικοινωνίας. Θεωρούνται δυνητικά εξίσου ευαίσθητα με το περιεχόμενο.

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας και να προωθηθεί ένα αξιόπιστο και ασφαλές διαδίκτυο των πραγμάτων, οι κανόνες θα καλύπτουν επίσης τα δεδομένα που μεταβιβάζονται μεταξύ μηχανών μέσω δημόσιου δικτύου.

Οι κανόνες θα εφαρμόζονται όταν οι τελικοί χρήστες βρίσκονται στην ΕΕ. Αυτό καλύπτει επίσης περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία λαμβάνει χώρα εκτός της ΕΕ ή ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος ή βρίσκεται εκτός της ΕΕ.

Κατά κανόνα, τα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα είναι απόρρητα. Κάθε παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της ακρόασης, της παρακολούθησης και της επεξεργασίας δεδομένων από οποιονδήποτε άλλον πλην του τελικού χρήστη, θα απαγορεύεται, εκτός εάν επιτρέπεται από τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η επιτρεπόμενη επεξεργασία δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη διασφάλιση της ακεραιότητας των υπηρεσιών επικοινωνιών, τον έλεγχο της παρουσίας κακόβουλου λογισμικού ή ιών, ή περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών δεσμεύεται από το δίκαιο της ΕΕ ή των κρατών μελών για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την πρόληψη απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας.

Τα μεταδεδομένα μπορούν να υποβάλλονται για παράδειγμα σε επεξεργασία για τιμολόγηση ή για τον εντοπισμό ή την παύση δόλιας χρήσης. Με τη συγκατάθεση του χρήστη, οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιούν τα μεταδεδομένα για την εμφάνιση των κινήσεων κυκλοφορίας ώστε να βοηθούν τις δημόσιες αρχές και τους μεταφορείς να αναπτύσσουν νέες υποδομές εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Τα μεταδεδομένα μπορούν επίσης να υφίστανται επεξεργασία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων των χρηστών, μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση επιδημιών και της εξάπλωσής τους ή σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης, ιδίως φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να επεξεργάζονται μεταδεδομένα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν, ακόμη και όταν αυτό δεν γίνεται με τη συγκατάθεση του χρήστη ή δυνάμει ορισμένων διατάξεων σχετικά με νομοθετικά μέτρα βάσει του δικαίου της ΕΕ ή του δικαίου κράτους μέλους. Η επεξεργασία αυτή για άλλο σκοπό πρέπει να είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό και να υπόκειται σε ισχυρές ειδικές διασφαλίσεις.

Δεδομένου ότι ο τερματικός εξοπλισμός του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου τόσο του υλισμικού όσο και του λογισμικού, μπορεί να αποθηκεύει άκρως προσωπικές πληροφορίες, όπως φωτογραφίες και καταλόγους επαφών, η χρήση των δυνατοτήτων επεξεργασίας και αποθήκευσης και η συλλογή πληροφοριών από τη συσκευή θα επιτρέπονται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη ή για άλλους ειδικούς διαφανείς σκοπούς που καθορίζονται στον κανονισμό.

Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να έχει πραγματική επιλογή όσον αφορά την αποδοχή cookies ή παρόμοιων αναγνωριστικών κωδικών. Η εξάρτηση της πρόσβασης σε δικτυακό τόπο από τη συγκατάθεση για τη χρήση cookies για πρόσθετους σκοπούς ως εναλλακτική λύση αντί της επί πληρωμή πρόσβασης θα επιτρέπεται εάν ο χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ της εν λόγω προσφοράς και ισοδύναμης προσφοράς του ίδιου παρόχου που δεν συνεπάγεται συγκατάθεση για τα cookies.

Προκειμένου να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη συγκατάθεση για τα cookies, o τελικός χρήστης θα μπορεί να δίνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση ορισμένων ειδών cookies, καταχωρώντας έναν ή περισσότερους παρόχους σε κατάλογο εγκεκριμένων παρόχων στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή. Οι πάροχοι λογισμικού θα ενθαρρυνθούν να διευκολύνουν τους χρήστες να εγκαθιστούν και να τροποποιούν καταλόγους εγκεκριμένων παρόχων στους φυλλομετρητές τους και να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Το κείμενο περιλαμβάνει επίσης κανόνες για την ταυτοποίηση γραμμής, τους δημόσιους καταλόγους και την ανεπιθύμητη και άμεση εμπορική προώθηση.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα αρχίσει να εφαρμόζεται δύο έτη αργότερα.

Διαδικασία

Η σχετική εντολή εγκρίθηκε από τους πρέσβεις που συνήλθαν στο πλαίσιο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ).

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον Ιανουάριο 2017.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαπραγματευθούν τους όρους του τελικού κειμένου.

spot_img

Lawjobs