Ερώτηση 31 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία συνεργασίας υπ. Δικαιοσύνης και EPLO

0

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατέθεσαν 31 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμας και Τομεάρχη Δικαιοσύνης Θεόφιλου Ξανθόπουλου και θέμα: Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, την οποία είχε δημοσιεύσει το LAWNET.

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνουν:

 • Στις 24 Δεκεμβρίου 2020 αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου(ΕυρΟΔΔ), για την επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής των πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 • Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είχε οριστεί «η υποστήριξη από τον ΕυρΟΔΔ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επεξεργασία και υλοποίηση δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. ενδεικτικά ΕΣΠΑ 2014-2020, Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. κ.λπ.) που θα του υποδειχθούν. Παράλληλα, εγκαθιδρύθηκε η συνεργασία μεταξύ των φορέων, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της επίτευξης του κοινού τους στόχου, αποκλειστικά για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος».

 • Στο Προοίμιο της Συμφωνίας Συνεργασίας που δημοσιοποιήθηκε, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το «Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με άλλους φορείς και της διαρκούς προσπάθειάς του για την επιτέλεση της αποστολής του κατά το άρθρο 1 του Π.Δ. 96/2017 και τη βελτίωση της ποιότητας απονομής δικαιοσύνης, προτίθεται να αξιοποιήσει τη συνδρομή φορέων που διαθέτουν την επιστημονική γνώση που απαιτείται για την οργάνωση και υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών. Μεταξύ των πολιτικών αυτών περιλαμβάνονται και έργα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ν.Δ. 1017/1971, για τα οποία δύναται το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. να προβαίνει στην επιχορήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

 • Όπως μάλιστα ρητά ορίζεται στο κείμενο «Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας είναι η από κοινού συνεργασία, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, διά της συμβολής καθενός εξ αυτών κατά το μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα συμφωνία, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός τους στόχος της υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ιδίως δε στους τομείς των συμπράξεων δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, της νομικής υποστήριξης σε ζητήματα που άπτονται της Τεχνικής Βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της προώθησης των ηλεκτρονικών διαδικασιών στη δικαιοσύνη, της επίλυσης νομικών θεμάτων σχετικά με τα δικαστικά κτίρια προς τον σκοπό, μεταξύ άλλων, της συντήρησης και επισκευής αυτών, της υποβοήθησης για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας, καθώς και της εν γένει επικουρίας για την άσκηση των προβλεπομένων στο άρθρο 22 του Π.Δ. 96/2017 αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία και συμπράττουν ισόρροπα για την υλοποίηση στο πλαίσιο του ως άνω κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού».

 • Για να διευκολυνθεί μάλιστα η συνεργασία, προβλέπεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρέχει στον ΕυρΟΔΔ έγκαιρη και αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου καθώς και οποιασδήποτε βοήθεια απαιτηθεί, προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Από τη πλευρά του ο ΕυρΟΔΔ δεσμεύεται να εξασφαλίσει «την απασχόληση και διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημονικού προσωπικού, οριζομένου σε οκτώ (8) άτομα, με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, ήτοι πτυχιούχων Νομικής Σχολής, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικών/Λογιστικής και Πληροφορικής ή άλλων κλάδων, τόσο με καθημερινή φυσική παρουσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όσο και εξ αποστάσεως, προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας με τον βέλτιστο τρόπο».

 • Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της ως άνω συμφωνίας που ισχύει για το 2021 με δυνατότητα ανανέωσης και το 2022, είναι 195.000 ευρώ ετησίως. Ήδη με άλλα απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης που υπογράφει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας στις 29-12-2020, έχουν δεσμευθεί τα παραπάνω ποσά.

 • Από το παραπάνω περιεχόμενο της συμφωνίας, προκύπτει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών του και με στόχο την διευκόλυνση τους και την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους, αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, την εκτέλεση συγκεκριμένων διοικητικών πράξεων και καθηκόντων, που ανάγονται στη σφαίρα της δημόσιας εξουσίας.

 • Αλλά το πιο σαφές και συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας είναι η πρόσληψη 8 ατόμων, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οι οποίοι-χωρίς να διαθέτουν κάποια εξειδικευμένα προσόντα- ανάμεσα στα άλλα θα κληθούν να συμβάλλουν στην εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων Νομικής Βοήθειας που λιμνάζουν στο ΤΑΧΔΙΚ.

Ερωτάται ο κος. υπουργός

Με ποια κριτήρια αποτιμήθηκε το οικονομικό ύψος της συμφωνίας συνεργασίας με τον ΕυρΟΔΔ στα 195.000 ευρώ ετησίως και πως θα αμειφθούν τα 8 άτομα που θα απασχοληθούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης με επιλογή του Οργανισμού;

Ποια θα είναι τα ακριβή καθήκοντα και οι εργασίες τις οποίες θα αναλάβουν τα 8 άτομα που θα απασχοληθούν είτε με φυσική παρουσία στο υπουργείο Δικαιοσύνης είτε με τηλεργασία;

Ποια θα είναι συγκεκριμένα, η συμβολή του ΕυρΟΔΔ στα ζητήματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του ΤΑΧΔΙΚ και συγκεκριμένα σε εκείνα που αφορούν τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, την παροχή νομικής βοήθειας στην επίλυση νομικών θεμάτων συντήρησης και επισκευής των δικαστικών κτηρίων και την υποβοήθηση της εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης Νομικής Βοήθειας;

Με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί η επικουρία για την άσκηση των προβλεπομένων στο άρθρο 22 του π.δ. 96/2017 αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπεται ρητά ως αντικείμενο της Συμφωνίας;

Ποια θα είναι τα «παραδοτέα» εκ μέρους του ΕυρΟΔΔ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε ποιο χρονικό σημείο;

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Δικαιοσύνης και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

Στις 24 Δεκεμβρίου 2020 αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου(ΕυρΟΔΔ), για την επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής των πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η συμφωνία συνεργασίας είχε υπογραφεί στις 9 Δεκεμβρίου 2020, ως υλοποίηση σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συναφθεί μεταξύ του υπουργείου και του ΕυρΟΔΔ στις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, αντικείμενο του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είχε οριστεί «η υποστήριξη από τον ΕυρΟΔΔ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επεξεργασία και υλοποίηση δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. ενδεικτικά ΕΣΠΑ 2014-2020, Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. κ.λπ.) που θα του υποδειχθούν. Παράλληλα, εγκαθιδρύθηκε η συνεργασία μεταξύ των φορέων, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της επίτευξης του κοινού τους στόχου, αποκλειστικά για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος».

Στο Προοίμιο της Συμφωνίας Συνεργασίας που δημοσιοποιήθηκε, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το «Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με άλλους φορείς και της διαρκούς προσπάθειάς του για την επιτέλεση της αποστολής του κατά το άρθρο 1 του Π.Δ. 96/2017 και τη βελτίωση της ποιότητας απονομής δικαιοσύνης, προτίθεται να αξιοποιήσει τη συνδρομή φορέων που διαθέτουν την επιστημονική γνώση που απαιτείται για την οργάνωση και υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών. Μεταξύ των πολιτικών αυτών περιλαμβάνονται και έργα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ν.Δ. 1017/1971, για τα οποία δύναται το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. να προβαίνει στην επιχορήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Όπως μάλιστα ρητά ορίζεται στο κείμενο «Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας είναι η από κοινού συνεργασία, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, διά της συμβολής καθενός εξ αυτών κατά το μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα συμφωνία, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός τους στόχος της υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ιδίως δε στους τομείς των συμπράξεων δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, της νομικής υποστήριξης σε ζητήματα που άπτονται της Τεχνικής Βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της προώθησης των ηλεκτρονικών διαδικασιών στη δικαιοσύνη, της επίλυσης νομικών θεμάτων σχετικά με τα δικαστικά κτίρια προς τον σκοπό, μεταξύ άλλων, της συντήρησης και επισκευής αυτών, της υποβοήθησης για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας, καθώς και της εν γένει επικουρίας για την άσκηση των προβλεπομένων στο άρθρο 22 του Π.Δ. 96/2017 αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία και συμπράττουν ισόρροπα για την υλοποίηση στο πλαίσιο του ως άνω κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού».

Για να διευκολυνθεί μάλιστα η συνεργασία, προβλέπεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρέχει στον ΕυρΟΔΔ έγκαιρη και αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου καθώς και οποιασδήποτε βοήθεια απαιτηθεί, προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Από τη πλευρά του ο ΕυρΟΔΔ δεσμεύεται να εξασφαλίσει «την απασχόληση και διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημονικού προσωπικού, οριζομένου σε οκτώ (8) άτομα, με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, ήτοι πτυχιούχων Νομικής Σχολής, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικών/Λογιστικής και Πληροφορικής ή άλλων κλάδων, τόσο με καθημερινή φυσική παρουσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όσο και εξ αποστάσεως, προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας με τον βέλτιστο τρόπο».

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της ως άνω συμφωνίας που ισχύει για το 2021 με δυνατότητα ανανέωσης και το 2022, είναι 195.000 ευρώ ετησίως. Ήδη με άλλα απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης που υπογράφει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας στις 29-12-2020, έχουν δεσμευθεί τα παραπάνω ποσά. Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρεται και στη συμφωνίας, ο ΕυρΟΔΔ απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α., λοιπούς φόρους και κρατήσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο VI παρ. 10 του ν. 3774/2009

Από το παραπάνω περιεχόμενο της συμφωνίας, προκύπτει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών του και με στόχο την διευκόλυνση τους και την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους, αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, την εκτέλεση συγκεκριμένων διοικητικών πράξεων και καθηκόντων, που ανάγονται στη σφαίρα της δημόσιας εξουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΕυρΟΔΔ αναλαμβάνει και τη συνεπικουρία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γραφείο Νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αλλά το πιο σαφές και συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας είναι η πρόσληψη 8 ατόμων, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οι οποίοι-χωρίς να διαθέτουν κάποια εξειδικευμένα προσόντα- ανάμεσα στα άλλα θα κληθούν να συμβάλλουν στην εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων Νομικής Βοήθειας που λιμνάζουν στο ΤΑΧΔΙΚ.

Επειδή, με την συγκεκριμένη Συμφωνία Συνεργασίας, προκύπτει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεργαστεί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου στην άσκηση σημαντικών αρμοδιοτήτων και θεμάτων που διαχειρίζεται, όπως οι συμπράξεις ΣΔΙΤ για την ανέγερση δικαστικών Μεγάρων, η διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων Νομικής Βοήθειας στο ΤΑΧΔΙΚ και η συνεπικουρία του Γραφείου νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου.

Επειδή, προβλέπεται μεταξύ άλλων και η κατ΄ ανάθεση απασχόληση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού και συγκεκριμένα 8 αποφοίτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής, λογιστικής και πληροφορικής

Επειδή, οι 8 απασχολούμενοι φέρονται ότι θα ενεργούν για λογαριασμό του δημοσίου, αφού όπως αναφέρεται στην Συμφωνία Συνεργασίας, «όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα συνταχθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμφωνίας θα αποτελούν ιδιοκτησία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του»

Ερωτάται ο κος. υπουργός

 1. Με ποια κριτήρια αποτιμήθηκε το οικονομικό ύψος της συμφωνίας συνεργασίας με τον ΕυρΟΔΔ στα 195.000 ευρώ ετησίως και πως θα αμειφθούν τα 8 άτομα που θα απασχοληθούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης με επιλογή του Οργανισμού;

 2. Ποια θα είναι τα ακριβή καθήκοντα και οι εργασίες τις οποίες θα αναλάβουν τα 8 άτομα που θα απασχοληθούν είτε με φυσική παρουσία στο υπουργείο Δικαιοσύνης είτε με τηλεργασία;

 3. Ποια θα είναι συγκεκριμένα, η συμβολή του ΕυρΟΔΔ στα ζητήματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του ΤΑΧΔΙΚ και συγκεκριμένα σε εκείνα που αφορούν τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, την παροχή νομικής βοήθειας στην επίλυση νομικών θεμάτων συντήρησης και επισκευής των δικαστικών κτηρίων και την υποβοήθηση της εκκαθάρισης των εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης Νομικής Βοήθειας;

 4. Με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί η επικουρία για την άσκηση των προβλεπομένων στο άρθρο 22 του π.δ. 96/2017 αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπεται ρητά ως αντικείμενο της Συμφωνίας;

 5. Ποια θα είναι τα «παραδοτέα» εκ μέρους του ΕυρΟΔΔ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε ποιο χρονικό σημείο;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επίσης, σε συνέχεια της ερώτησης, καλείται ο υπουργός Δικαιοσύνης να καταθέσει στο κοινοβούλιο:

 1. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου του και του ΕυρΟΔΔ, που προηγήθηκε στην υπογραφής της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ τους και το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

 2. Οποιαδήποτε άλλη πράξη της διοίκησης ή έγγραφο του ΕυρΟΔΔ αφορά την υλοποίηση της παραπάνω Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΕυρΟΔΔ.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Bέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θοδωρής
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Γιώτα
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πανος
Σκούφα Μπέττυ
Τζάκρη Θεοδώρα
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Σχόλια