ΕΣΔΙ: επαναλειτουργία της Σχολής από τις 2 Ιουνίου 2020

0

Αθήνα, 18 Μαΐου 2020 – Αρ. πράξης:29

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πέμπτου της υπ’ αριθμ. οικ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
30340/15.5.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (Β΄ 1857).
2. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορονοϊού COVID‐19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Από την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 να επαναρχίσουν τα μαθήματα για την ΚΣΤ’
εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με φυσική παρουσία
τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων και να διεξάγεται η πρακτική
άσκηση για την ΚΕ΄ εκπαιδευτική σειρά, όπου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη
λειτουργία των δικαστηρίων .

2) Η Σχολή να λειτουργεί σε πρωινή και απογευματινή ζώνη, στην οποία κατανέμονται
τα Τμήματα όλων των Κατευθύνσεων. Ειδικότερα, στην πρωινή ζώνη στις 09.00
αρχίζουν τα μαθήματα στο Α΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.00, στις 09.15 αρχίζουν τα μαθήματα
στο Α΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται
στις 14.15 και στις 09.30 αρχίζουν τα μαθήματα στην Κατεύθυνση των Εισαγγελέων,
τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.30. Ακολούθως, στην απογευματινή ζώνη στις
14.45 αρχίζουν τα μαθήματα στο Β΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις 19.45 και στις 15.00 αρχίζουν τα
μαθήματα στο Β΄ Τμήμα της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, τα οποία
ολοκληρώνονται στις 20.00.

3) Τα Τμήματα των ανωτέρω Κατευθύνσεων εναλλάσσονται ανά εβδομάδα στην
πρωινή και απογευματινή ζώνη, με εξαίρεση το Τμήμα στην Κατεύθυνση των
Εισαγγελέων, τα μαθήματα του οποίου διεξάγονται στην πρωινή ζώνη.

4) Τα διαλείμματα να πραγματοποιούνται μετά το πέρας κάθε διδακτικού δίωρου και
να διαρκούν δέκα πέντε (15) λεπτά έκαστο. Ο διαφορετικός χρόνος έναρξης και
λήξης των μαθημάτων έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπίπτουν οι ώρες των
διαλειμμάτων μεταξύ τους και να περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που
συγχρωτίζεται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

5) Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να παραμένουν ανοικτά τα παράθυρα και οι
πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας προκειμένου να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος
αερισμός τους.

6) Μεταξύ πρωινής και απογευματινής ζώνης μαθημάτων να μεσολαβεί καθαριότητα
των χώρων. Επισημαίνεται, ότι τα πρόσωπα, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τις
εργασίες αυτές, θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής από 11.00‐17.00 και
από τις 19.45‐21.00.

7) Κατ’ εξαίρεση, να διατηρείται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρουσιάζουν αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας, τα οποία διαπιστώνονται μετά από γνωμάτευση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου.

8) Τα προγραμματισμένα σεμινάρια που αφορούν τους σπουδαστές των ΚΕ΄ και ΚΣΤ΄
εκπαιδευτικών σειρών της Σχολής δύνανται να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στις εγκαταστάσεις
της Σχολής. Ειδικά για τους σπουδαστές της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς είναι δυνατή,
κατά περίπτωση, η διεξαγωγή των προγραμματισμένων σεμιναρίων με φυσική
παρουσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης.

9) Η προγραμματισμένη επιμορφωτική δραστηριότητα της Σχολής αναστέλλεται έως τις
31 Ιουλίου 2020.

10) Συνιστάται σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή η χρήση ατομικής μάσκας προστασίας.

11) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερχόμενο στη
Σχολή ευθύς μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό διατίθεται από τη Σχολή.

12) Κάθε εισερχόμενος στη Σχολή οφείλει να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου
από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Η απόσταση αυτή θα τηρείται ειδικότερα
και κατά την είσοδο και παραμονή στις αίθουσες διδασκαλίας.

13) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός σπουδαστή ή διδάσκοντος στη
Γραμματεία της Σχολής ή σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα αυτής. Παρακαλούνται, όσοι τυχόν αναμένουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας αλλά και την ανωτέρω απόσταση.

14) Η λειτουργία κυλικείου δεν επιτρέπεται.

15) Σημειώνεται ότι ήδη έχει λάβει χώρα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δυο φορές
απολύμανση των χώρων της Σχολής, η οποία θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ατομική ευθύνη του καθενός μας και η συλλογική ωριμότητα θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην τήρηση των υγειονομικών όρων για τη λειτουργία της Σχολής με ασφάλεια.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
Δημήτριος Εμμανουηλίδης – Σύμβουλος Επικρατείας

Σχόλια