ΕΒΕΘ: Ανακοίνωση για πρόσληψη (5) ασκούμενων δικηγόρων

0

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) σύμφωνα με την από 20.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και έχοντας υπόψη την υπ. αριθ. 58289/14/08/2014 (Φ.Ε.Κ. 2273/τεύχος Β’/25/08/2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη (5) ασκούμενων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο ΕΒΕΘ.

Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης θα αρχίσει στη 01.09.2019 και θα λήξει στις 29.02.2020 με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) μήνες (άρθρο παρ. ν. 4194/2013). Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής κάθε ασκούμενου δικηγόρου θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€).

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης τους ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Ενόψει των παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού του ΕΒΕΘ ( ταχυδρομική διεύθυνση: Τσιμισκή 29 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54624) από τις 15 Ιουλίου 2019 έως την 2η Αυγούστου 2019, στην οποία δηλώνουν:

  • Τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Τον αριθμό Μητρώου ασκουμένου
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διευθυνση)

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με όλα τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη “αίτηση συμμετοχής στη αριθ. Πρωτ. 5269/10.07/2019 ανακοίνωση του Ε.Β.Ε.Θ.”

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή των ασκουμένων θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο ΕΒΕΘ με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ.

Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ www.ebeth.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310370190,1 αρμόδιος κ. Γεώργιος Τσιβελεκίδης.

Σχόλια