Ευρ. Επιτροπή: Πράξη για τα Δεδομένα – Ερωτήσεις και Απαντήσεις

0

Γιατί χρειαζόμαστε μια πράξη για τα δεδομένα;

Επί του παρόντος, η πλήρης αξία των δεδομένων στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν αξιοποιείται λόγω διαφόρων παραγόντων. Στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται η έλλειψη σαφήνειας ως προς το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που δημιουργούνται από συνδεδεμένα προϊόντα, το γεγονός ότι οι ΜΜΕ συχνά δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτούν ισορροπημένες συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων με τους ισχυρότερους παράγοντες της αγοράς, οι φραγμοί στην πραγματοποίηση αλλαγών μεταξύ ανταγωνιστικών και αξιόπιστων υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους και παρυφών στην ΕΕ, και η περιορισμένη ικανότητα συνδυασμού δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς. Τα προαναφερόμενα επηρεάζουν διάφορους οικονομικούς τομείς και οδηγούν σε υποχρησιμοποίηση των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, με αρνητικές συνέπειες για τις επιλογές των καταναλωτών, την καινοτομία και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Η πράξη για τα δεδομένα θα άρει τους φραγμούς στην πρόσβαση σε δεδομένα για τους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, με παράλληλη διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις στην παραγωγή δεδομένων, διασφαλίζοντας έναν ισορροπημένο έλεγχο των δεδομένων για τους δημιουργούς τους.

Θα αξιοποιήσει τα δεδομένα που παράγονται από συνδεδεμένα αντικείμενα στην Ευρώπη· πρόκειται για έναν από τους βασικούς τομείς καινοτομίας κατά τις επόμενες δεκαετίες. Θα αποσαφηνίσει ποιος μπορεί να δημιουργήσει αξία από τα εν λόγω δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα διασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή της αξίας των δεδομένων μεταξύ των παραγόντων στην οικονομία των δεδομένων και στις συμβάσεις τους, με παράλληλο σεβασμό των έννομων συμφερόντων των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων που επενδύουν σε προϊόντα και υπηρεσίες δεδομένων. Οι νέοι κανόνες θα ενδυναμώσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι μπορεί να γίνει με τα δεδομένα που παράγονται από τα συνδεδεμένα προϊόντα τους.

Ποιο είναι το όφελος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις;

Όταν αγοράζετε ένα «παραδοσιακό» προϊόν, αποκτάτε όλα τα μέρη και εξαρτήματα του εν λόγω προϊόντος. Ωστόσο, όταν αγοράζετε ένα συνδεδεμένο προϊόν (π.χ. έξυπνη οικιακή συσκευή ή έξυπνο βιομηχανικό μηχάνημα) που παράγει δεδομένα, συχνά δεν είναι σαφές ποιος μπορεί να κάνει τι με τα δεδομένα, ή μπορεί να ορίζεται στη σύμβαση ότι όλα τα δεδομένα που παράγονται συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.

Η πράξη για τα δεδομένα θα παρέχει τόσο στα άτομα όσο και στις επιχειρήσεις μεγαλύτερο έλεγχο επί των δεδομένων τους μέσω ενός ενισχυμένου δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων, με την εύκολη αντιγραφή ή διαβίβαση δεδομένων από διαφορετικές υπηρεσίες, όπου τα δεδομένα παράγονται μέσω έξυπνων αντικειμένων, μηχανών και συσκευών. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή μηχανημάτων θα μπορούσε να επιλέξει να ανταλλάσσει με την ασφαλιστική του εταιρεία δεδομένα που παράγονται από τη χρήση τους. Τα εν λόγω δεδομένα, τα οποία συγκεντρώνονται από πολλαπλούς χρήστες, θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση άλλων ψηφιακών υπηρεσιών, π.χ. όσον αφορά την κυκλοφορία ή τις περιοχές υψηλού κινδύνου ατυχημάτων.

Θα είναι ευκολότερη η διαβίβαση δεδομένων προς παρόχους υπηρεσιών και μεταξύ τους, γεγονός που θα ενθαρρύνει περισσότερους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, να συμμετέχουν στην οικονομία των δεδομένων.

Παραδείγματα:

Οι πάροχοι υπηρεσιών μετά την πώληση θα είναι σε θέση να βελτιώσουν και να καινοτομήσουν όσον αφορά τις υπηρεσίες τους και να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις συγκρίσιμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι κατασκευαστές. Ως εκ τούτου, οι χρήστες συνδεδεμένων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των γεωργών, των αεροπορικών εταιρειών, των κατασκευαστικών εταιρειών ή των ιδιοκτητών κτιρίων) θα μπορούσαν να επιλέξουν φθηνότερο πάροχο υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (ή να προβούν οι ίδιοι στη συντήρηση και επισκευή) και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές στην εν λόγω αγορά. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των συνδεδεμένων προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Επίσης, η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του βιομηχανικού εξοπλισμού θα επιτρέψει σε εργοστάσια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή κατασκευαστικές επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τους επιχειρησιακούς κύκλους, τις γραμμές παραγωγής και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ άλλων με βάση τη μηχανική μάθηση.

Στη γεωργία ακριβείας, οι αναλύσεις δεδομένων του διαδικτύου των πραγμάτων από συνδεδεμένο εξοπλισμό μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να αναλύσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως οι καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία, η υγρασία ή τα σήματα GPS, και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης και αύξησης της απόδοσης, βελτίωσης του σχεδιασμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και λήψης πιο έξυπνων αποφάσεων σχετικά με το επίπεδο των απαιτούμενων πόρων.

Η αυξημένη επιχειρηματική και κατασκευαστική αποδοτικότητα αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των αποβλήτων, της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2.

Ποιο είναι το όφελος για τις ΜΜΕ;

Η συμβατική ελευθερία παραμένει η βασική αρχή, αλλά οι ΜΜΕ θα προστατεύονται πλέον από καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, καθώς θα υπάρχει κατάλογος μονομερώς επιβαλλόμενων συμβατικών ρητρών που θα θεωρούνται ή θα τεκμαίρονται καταχρηστικές. Οι ρήτρες που δεν περνούν επιτυχώς τον εν λόγω «έλεγχο του καταχρηστικού χαρακτήρα» δεν θα είναι δεσμευτικές για τις ΜΜΕ. Για παράδειγμα, ρήτρα που ορίζει ότι μια επιχείρηση μπορεί να ερμηνεύει μονομερώς τους όρους της σύμβασης.

Για την προώθηση του στόχου αυτού η Επιτροπή θα αναπτύξει και θα συστήσει μη δεσμευτικά υποδείγματα συμβατικών όρων. Αυτές οι τυποποιημένες ρήτρες θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να διαπραγματεύονται δικαιότερες και ισορροπημένες συμβάσεις κοινοχρησίας δεδομένων με επιχειρήσεις που κατέχουν σημαντικά ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους θα επικουρεί την Επιτροπή στο έργο αυτό.

Ποιο είναι το όφελος για τις κυβερνήσεις;

Η πράξη για τα δεδομένα στοχεύει στην αξιοποίηση των δεδομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης υψηλού δημόσιου συμφέροντος, όπως πλημμύρες ή δασικές πυρκαγιές. Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί πρόσβασης σε δεδομένα από τον δημόσιο τομέα είναι αναποτελεσματικοί ή ανύπαρκτοι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Με τους νέους κανόνες, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να παρέχουν ορισμένα δεδομένα υπό βασικές προϋποθέσεις (τις οποίες οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιβάλουν σε περίπτωση κατάχρησης).

Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση κατάστασης δημόσιας έκτακτης ανάγκης, θα παρέχονται δωρεάν. Σε άλλες καταστάσεις: για την πρόληψη ή την ανάκαμψη από κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ή για την εκπλήρωση εντολής δημοσίου συμφέροντος επιβαλλόμενης από τον νόμο, ο κάτοχος των δεδομένων μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. Θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, ιδίως η αποτελεσματική και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τα συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα θέσης από φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών ήταν ουσιαστικής σημασίας για την ανάλυση της συσχέτισης της κινητικότητας με την εξάπλωση του ιού, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για νέες επιδημικές εξάρσεις και της λήψης των κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης.

Οι νέοι κανόνες θα αφορούν τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους;

Ναι, οι υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, όπως οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και παρυφών, παρέχουν τις υπολογιστικές και αποθηκευτικές ικανότητες στις οποίες βασίζεται η οικονομία δεδομένων. Αποτελούν προϋπόθεση για την καινοτόμο χρήση των δεδομένων. Η πράξη για τα δεδομένα θα βελτιώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και παρυφών στην ΕΕ.

Θα είναι ευκολότερο να μεταφερθούν δεδομένα και εφαρμογές (από τα ιδιωτικά αρχεία φωτογραφιών σε ολόκληρες υπηρεσίες επιχειρήσεων) από έναν πάροχο σε άλλον χωρίς κανένα κόστος, λόγω των νέων συμβατικών υποχρεώσεων που παρουσιάζει η πρόταση για τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, καθώς και ενός νέου πλαισίου τυποποίησης για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων και του υπολογιστικού νέφους. Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη για τα δεδομένα θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην αγορά.

Επιπλέον, η πράξη για τα δεδομένα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη με τη θέσπιση υποχρεωτικών διασφαλίσεων για την προστασία των δεδομένων που διατηρούνται σε υποδομές υπολογιστικού νέφους στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η παράνομη πρόσβαση από κυβερνήσεις χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Με τα μέτρα αυτά, η πράξη για τα δεδομένα θα στηρίξει την υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη, γεγονός που με τη σειρά του θα τονώσει την αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων εντός και μεταξύ των τομέων.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατανομή της αξίας στην οικονομία δεδομένων;

Η πράξη για τα δεδομένα δημιουργεί δικαιότερη κατανομή της αξίας με την αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επί του παρόντος αποκλειστικά από λίγους μόνο φορείς.

Στο πλαίσιο των συνδεδεμένων αντικειμένων, οι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει επιχειρηματικά μοντέλα που παρέχουν έξυπνες λειτουργίες που συνήθως παράγουν δεδομένα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα αυτά είναι επί του παρόντος κλειδωμένα· ο κατασκευαστής μπορεί να παρακολουθεί τη χρήση του αντικειμένου και να προσφέρει επισκευή και συντήρηση πριν ακόμη προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Η πράξη για τα δεδομένα θα καταστήσει δυνατή την πρόσβαση στα δεδομένα στους χρήστες των εν λόγω αντικειμένων. Αυτό θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών από τρίτα μέρη με τα οποία ο χρήστης δέχεται να ανταλλάσσει δεδομένα, συνήθως για καλύτερη τιμή ή ποιότητα υπηρεσιών.

Επιπλέον, η πράξη για τα δεδομένα θα προστατεύει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από ορισμένες ρήτρες στην κοινοχρησία δεδομένων ή στη χρήση συμβάσεων που θα καθιστούσαν τις συμπράξεις κοινοχρησίας δεδομένων μη ελκυστικές.

Παράδειγμα:

Ένας γεωργός επιθυμεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση του διαφορετικού εξοπλισμού, καθώς και των σπόρων και των λιπασμάτων στην εκμετάλλευσή του, και επιθυμεί να το αναθέσει το έργο αυτό σε λογισμικό βελτιστοποίησης της γεωργικής εκμετάλλευσης από εξειδικευμένο πωλητή. Η πράξη για τα δεδομένα θα του παρέχει το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα σχετικά δεδομένα.

Μια νεοφυής επιχείρηση αναπτύσσει έναν αλγόριθμο που επιθυμεί να εκπαιδεύσει στη βάση δεδομένων μιας μεγάλης εταιρείας και υπογράφουν σύμβαση. Στη συνέχεια, η μεγάλη εταιρεία αποφασίζει να προσφέρει υπηρεσίες που προκύπτουν από παρόμοιο αλγόριθμο για εκπαίδευση στην ίδια βάση δεδομένων. Η νεοσύστατη επιχείρηση θα προστατεύεται από την πράξη για τα δεδομένα από την αδικαιολόγητη σύντομη ακύρωση της σύμβασής τους.

Οι εταιρείες θα χάσουν τον έλεγχο των δεδομένων που παράγονται από τα προϊόντα τους;

Η ικανότητα των εταιρειών να χρησιμοποιούν δεδομένα για αντικείμενα που κατασκευάζουν παραμένει ανεπηρέαστη. Επιπλέον, το τρίτο μέρος που επιλέγεται από τον χρήστη αποζημιώνει τον κατασκευαστή για το κόστος της παροχής πρόσβασης, δηλαδή τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη διάθεση των δεδομένων, όπως οι διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών.

Επιπλέον, οι διασφαλίσεις που προβλέπονται στην πρόταση αποτρέπουν καταστάσεις στις οποίες τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρέαζε αρνητικά τις επιχειρησιακές ευκαιρίες του κατασκευαστή. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η χρήση τους για την ανάπτυξη προϊόντος ή συναφούς υπηρεσίας που θα ανταγωνιζόταν το αρχικό προϊόν που παράγει δεδομένα, ή τις περιπτώσεις που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τα μέρη χωρίς κατάλληλη βάση για τη χρήση τους, μέσω των κατάλληλων τεχνικών μέτρων προστασίας.

Ποια είναι η σχέση με τη στρατηγική για τα δεδομένα;

Μετά την πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, η πρόταση πράξης για τα δεδομένα είναι η δεύτερη βασική νομοθετική πρωτοβουλία που προέκυψε από την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα του Φεβρουαρίου 2020, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει την ΕΕ πρωτοπόρο στην κοινωνία μας που βασίζεται στα δεδομένα.

Ενώ η πράξη για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, η οποία παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2020 και συμφωνήθηκε από τους συννομοθέτες τον Νοέμβριο του 2021, δημιουργεί τις διαδικασίες και τις δομές για τη διευκόλυνση της κοινοχρησίας δεδομένων από εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και τον δημόσιο τομέα, η πράξη για τα δεδομένα αποσαφηνίζει ποιος μπορεί να δημιουργήσει αξία από τα δεδομένα και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Η πράξη για τα δεδομένα αποτελεί το τελευταίο οριζόντιο δομικό στοιχείο της στρατηγικής της Επιτροπής για τα δεδομένα. Σύμφωνα με την οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά τους προσεχείς μήνες θα εκδοθεί εκτελεστική πράξη για την κατάρτιση καταλόγου συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που θα διατίθενται από τον δημόσιο τομέα δωρεάν και μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API).

Ποιος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της οδηγίας για τις βάσεις δεδομένων και της πράξης για τα δεδομένα;

Η πράξη για τα δεδομένα αναθεωρεί ορισμένες πτυχές της οδηγίας για τις βάσεις δεδομένων, η οποία εκδόθηκε τη δεκαετία του 1990 για την προστασία των επενδύσεων στη δομημένη παρουσίαση των δεδομένων. Αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω οδηγία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμποδιστεί η πρόσβαση σε δεδομένα που παράγονται από συνδεδεμένο προϊόν ή συναφή υπηρεσία.

Λόγω της αυξανόμενης ανάπτυξης των τεχνολογιών του διαδικτύου των πραγμάτων και των τεράστιων όγκων δεδομένων που παράγονται από αισθητήρες, οι κάτοχοι δεδομένων θα μπορούσαν διαφορετικά να αξιώσουν de facto την αποκλειστικότητα επί των δεδομένων που παράγονται από συνδεδεμένα προϊόντα, ενδεχόμενο που εάν δεν αντιμετωπιστεί, θα παρεμπόδιζε την αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων πρόσβασης και φορητότητας που προβλέπονται στην πράξη για τα δεδομένα.

Πώς εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ στα συνδεδεμένα αντικείμενα;

Η πράξη για τα δεδομένα συνάδει πλήρως με τους κανόνες του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και βασίζεται σε αυτούς. Αυτό ισχύει ιδίως για το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που επιτρέπει στα υποκείμενα των δεδομένων να μεταφέρουν τα δεδομένα τους μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας που προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, το δικαίωμα αυτό περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ορισμένες νομικές βάσεις, και όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η πράξη για τα δεδομένα θα ενισχύσει το δικαίωμα αυτό για τα συνδεδεμένα προϊόντα, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να μεταφέρουν όλα τα δεδομένα που παράγονται από το προϊόν, τόσο τα δεδομένα προσωπικού όσο και μη προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς σχετίζεται η πρόταση με τους αναγγελθέντες χώρους δεδομένων;

Ως αποτέλεσμα των διατάξεών της σχετικά με την πρόσβαση, τη χρήση και τη διαλειτουργικότητα δεδομένων, η πράξη για τα δεδομένα θα συμβάλει στη διαθεσιμότητα περισσότερων δεδομένων, τόσο για τους τομεακούς χώρους δεδομένων όσο και εντός αυτών. Για παράδειγμα, με βάση την πράξη για τα δεδομένα, ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων ενέργειας θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των ενεργειακών πόρων και υπηρεσιών, καθώς και την ευελιξία και τη συνολική ασφάλεια και αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ψηφιοποίηση της ενέργειας, η πράξη αυτή θα συμβάλει στις προτεραιότητες τόσο της Πράσινης Συμφωνίας όσο και της ψηφιακής δεκαετίας.

Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα του Φεβρουαρίου 2020 ανακοινώθηκε η δημιουργία χώρων δεδομένων σε 10 στρατηγικούς τομείς: υγεία, γεωργία, μεταποίηση, ενέργεια, κινητικότητα, χρηματοοικονομικά, δημόσια διοίκηση, δεξιότητες, Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης και οριζόντια βασική προτεραιότητα της επίτευξης των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Έκτοτε, έχουν εμφανιστεί επίσης χώροι δεδομένων σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως τα μέσα ενημέρωσης και η πολιτιστική κληρονομιά. Απώτερος στόχος είναι οι χώροι δεδομένων να σχηματίσουν από κοινού έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων: μια γνήσια ενιαία αγορά δεδομένων.

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τους κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, το οποίο δημοσιεύεται μαζί με την πράξη για τα δεδομένα, παρέχει επισκόπηση των κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων. Η Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη χώρων δεδομένων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της (πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη», μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»)· οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες της οικονομίας των δεδομένων ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν χώρους δεδομένων.

Η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων το 2023.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους

Μαζί με την έγκριση της πρότασης σχετικά με την πράξη για τα δεδομένα, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει στο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα επικουρεί την Επιτροπή στην ανάπτυξη υποδειγμάτων συμβατικών όρων για την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για συμβάσεις υπολογιστικού νέφους.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες υπό την ατομική τους ιδιότητα. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 6 Απριλίου.