Ευρ. Συμβούλιο: Κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων

Επαναδιορισμός της προέδρου της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου

0

Η ομάδα του Συμβουλίου, η οποία εποπτεύει την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων, επαναδιόρισε την πρόεδρό της. Η κα Lyudmila Petkova, διευθύντρια της διεύθυνσης φορολογικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας, προεδρεύει της ομάδας από το 2019. Θα διατηρήσει τη θέση της για δύο ακόμη έτη.

Η ομάδα εργασίας, η οποία συστάθηκε το 1998, είναι αρμόδια για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων, ο οποίος καθορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των φορολογικών μέτρων που ενδέχεται να ευνοούν τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Παρότι ο κώδικας δεοντολογίας εστίαζε αρχικά στα κράτη μέλη της ΕΕ, η ομάδα προωθεί επίσης επί του παρόντος τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ομάδας είναι η διεξαγωγή προπαρασκευαστικών εργασιών για την επανεξέταση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Η πρόεδρος της ομάδας, επικουρούμενη από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής, είναι υπεύθυνη για τις επαφές με περιοχές δικαιοδοσίας τρίτων χωρών σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου.