Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) – Προσωρινή συμφωνία Συμβουλίου και ΕΚ

Για τους κανόνες πρόσβασης στις σχετικές βάσεις δεδομένων

0

Οι εκπρόσωποι της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τους κανόνες που συνδέουν το κεντρικό σύστημα ETIAS με τις σχετικές βάσεις δεδομένων της ΕΕ. Τα συμφωνηθέντα κείμενα θα υποβληθούν κατόπιν στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για πολιτική έγκριση και, στη συνέχεια, για την επίσημη έκδοσή τους.

Η θέσπιση των κανόνων αυτών θα είναι το απαραίτητο τελικό νομοθετικό βήμα για τη δημιουργία του ETIAS, που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία ως το 2022.

Το ETIAS δημιουργείται με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα, καθώς θα εντοπίζει τα πρόσωπα που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς προτού φτάσουν στα εξωτερικά σύνορα. Το ETIAS αποτελεί επίσης δομικό στοιχείο της διαλειτουργικότητας μεταξύ των βάσεων δεδομένων ΔΕΥ, σημαντικού πολιτικού στόχου της ΕΕ στον τομέα αυτό, η οποία αναμένεται να έχει γίνει πραγματικότητα ως το τέλος του 2023.

Οι προσωρινά συμφωνηθέντες κανόνες θα επιτρέψουν στο κεντρικό σύστημα ETIAS να πραγματοποιεί ελέγχους με αντιπαραβολή με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το Eurodac και τη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών (ECRIS-TCN), καθώς και με τα δεδομένα της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ.

Βάσει των κανόνων, καθίσταται δυνατή η σύνδεση του κεντρικού συστήματος ETIAS με αυτές τις βάσεις δεδομένων και προσδιορίζονται τα δεδομένα στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση για τους σκοπούς του ETIAS, καθώς και οι όροι και τα δικαιώματα πρόσβασης για την κεντρική μονάδα ETIAS και τις εθνικές μονάδες ETIAS. Η πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα στα συστήματα αυτά θα δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να αξιολογούν τον κίνδυνο για την ασφάλεια ή τον κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης των αιτούντων και να αποφασίζουν εάν θα εκδώσουν ή θα απορρίψουν άδεια ταξιδιού.

Ιστορικό

Το ETIAS είναι το νέο σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδίου της ΕΕ. Θα εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια ταξιδιού πριν από το ταξίδι τους, μέσω ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται με κάθε αίτηση θα ελέγχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε σχετικές βάσεις δεδομένων της ΕΕ και της Ιντερπόλ, ώστε να διαπιστώνεται αν συντρέχουν λόγοι άρνησης της άδειας ταξιδιού. Όταν δεν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα από την αναζήτηση ή δεν εντοπίζονται άλλα στοιχεία που να απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, η άδεια ταξιδιού θα εκδίδεται αυτόματα και άμεσα. Αυτό αναμένεται να συμβαίνει με τις περισσότερες αιτήσεις. Όποτε προκύπτει θετικό αποτέλεσμα ή εντοπίζεται κάποιο στοιχείο που απαιτεί ανάλυση, η αίτηση θα περνάει στις αρμόδιες αρχές για μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Κάθε άδεια ταξιδιού ισχύει για τρία έτη ή έως τη λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης, αν το έγγραφο αυτό λήγει νωρίτερα. Για κάθε αίτηση, ο αιτών θα καλείται να καταβάλει τέλος 7 ευρώ για την άδεια ταξιδιού.