Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού για την κωδ/ση «για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ»

0

Στις 26 Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την Γνώμη της επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κωδικοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ», όπως ισχύει.

Η Γνώμη αυτή, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιτίας των εκτενών αλλαγών που επήλθαν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009, μετά την τροποποίησή του από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/518.