Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ για τον ν.4624/2019

0

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020
Αριθµ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/606/24-01-2020

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 1/2020

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση µε διευρυµένη σύνθεση στην έδρα της την Τρίτη 21.01.2020, σε συνέχεια των από 01.10.2019 και 10.10.2019 συνεδριάσεων, προκειµένου να εξετάσει τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), µε τις οποίες ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Μπατζαλέξης, τα τακτικά µέλη Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ως εισηγητής, Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, ως εισηγητής, και Ελένη Μαρτσούκου, καθώς και τα αναπληρωµατικά µέλη Γρηγόριος Τσόλιας, ως εισηγητής, και Εµµανουήλ ∆ηµογεροντάκης. ∆εν παρέστησαν, λόγω κωλύµατος, αν και είχαν κληθεί, ο Χαραλάµπος Ανθόπουλος, τακτικό µέλος και ο Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, αναπληρωµατικό µέλος. Παρούσα ήταν η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών υποθέσεων, ως γραµµατέας.

PDF – ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 1/2020 ΑΠΔΠΧ