Η Γνώμη της ΑΠΔΠΧ για την απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

0