Η Καθηγήτρια Φ. Παζαρτζή, Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του ΟΗΕ

0

Ιδιαίτερης σημασίας επιτυχία για την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή της κας Φωτεινής Παζαρτζή, Kαθηγήτριας του Διεθνούς δικαίου, στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Προέδρου της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ.

Η συγκεκριμένη επιτυχία λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ αποτελεί το ανώτατο όργανο για την επίβλεψη της εφαρμογής, παγκοσμίως, τόσο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και των επιμέρους Διακηρύξεων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.