Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου διατυπώνει συστάσεις για την κλιματική κρίση

0

Ο Συνήγορος κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του προαγωγικού του ρόλου, συγκροτεί Ομάδες Εφήβων Συμβούλων, με τις οποίες διαβουλεύεται σε θεματικές που άπτονται των δικαιωμάτων, της συμμετοχής και ακρόασης της άποψης των παιδιών. Οι Ομάδες αποτελούνται ετησίως από περίπου 20 εφήβους, αγόρια και κορίτσια 1316 ετών που επιλέγονται με κλήρωση ανάμεσα σε αιτήσεις παιδιών από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής και στη συνέχεια συμμετέχουν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ομάδων Εφήβων Συμβούλων (ΕΝΥΑ) που έχει συγκροτηθεί από τα μέλη του Δικτύου Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC).

Το 2022 οι ομάδες εφήβων 17 ευρωπαϊκών μελών του ENOC εστίασαν στη θεματική της Κλιματικής Δικαιοσύνης και ειδικότερα στα ζητήματα αναστροφής της κλιματικής κρίσης και διαχείρισης της ενεργειακής μετάβασης, θέσπισης αξιόπιστων μηχανισμών προσφυγής και αποκατάστασης, καθώς και μέτρων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δημιουργεί η καταστροφή του περιβάλλοντος σε βάρος των πιο ευάλωτων πληθυσμών.

Η Ομάδα Εφήβων του Έλληνα Συνηγόρου
, συγκροτήθηκε στις αρχές Μαρτίου 2022 και αρχικά εμβάθυνε στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στον τρόπο διεκδίκησης των δικαιωμάτων των παιδιών, συμμετοχής κατά τη λήψη αποφάσεων που τα αφορούν και ακρόασης της γνώμης τους. Παράλληλα, μέσα από συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, ερευνητικό και ενημερωτικό υλικό αλλά και συναντήσεις με εμπειρογνώμονες στο θέμα της κλιματικής δικαιοσύνης, η Ομάδα διαμόρφωσε τελικά τις δικές της προτάσεις/συστάσεις της προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.


Δύο έφηβοι/ες εκπρόσωποι της ομάδας
αυτής, συμμετείχαν και στο φόρουμ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ομάδων Εφήβων Συμβούλων, που πραγματοποιήθηκε στις 27 30 Ιουνίου 2022 στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Εκεί, σε συνεργασία με συνομήλικους/ές τους, μέσω διαβούλευσης και ομαδικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά κατέληξαν στις τελικές ευρωπαϊκές συστάσεις του
ENYA, οι οποίες θα περιληφθούν στην ετήσια Διακήρυξη του Δικτύου Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) και θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στα εθνικά κοινοβούλια.