Ημερίδα διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Με ποιους τρόπους µπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να γίνει πιο χρήσιµος και περισσότερο αποτελεσµατικός; Πώς θα επιτύχει την προώθηση των δράσεών του και θα βελτιώσει την συνεργασία του µε τη ∆ιοίκηση προς όφελος των κατοίκων της χώρας; Αυτά, µεταξύ άλλων, τα ερωτήµατα ετέθησαν κατά τη διάρκεια διαβούλευσης µεταξύ των στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής, εκπροσώπων της δηµόσιας διοίκησης και των µη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων θεσµικών φορέων. Η συζήτηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης της στρατηγικής για τα επόµενα χρόνια που σχεδιάζει αυτό το διάστηµα ο Συνήγορος του Πολίτη, µε τη συνεργασία της Expertise France.

Όπως υπογράµµισε στην εισαγωγική οµιλία του ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης, το στρατηγικό πλάνο της ανεξάρτητης Αρχής, µε βασικούς άξονες τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα, θα στοχεύσει ειδικότερα:

  • Στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισµό των επικοινωνιακών εργαλείων.

  • Στην εντατικότερη και συστηµατικότερη επαφή µε κοινωνικούς, οικονοµικούς φορείς, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών αλλά και την Εθνική Αντιπροσωπεία.

  • Στην ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών της Αρχής.

  • Στη δυνατότητα πρόσβασης στο µοναδικής σηµασίας αρχείο της ανεξάρτητης Αρχής.

  • Στην απλοποίηση των διαδικασιών διαµεσολάβησης.

  • Στην επαναξιολόγηση του θεσµικού πλαισίου της Αρχής, ιδίως εν όψει της έγκρισης από το Συµβούλιο της Ευρώπης των «αρχών της Βενετίας», δηλαδή των βασικών όρων για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας του θεσµού.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι της κοινωνίας των Πολιτών και της ∆ιοίκησης, τόνισαν στα στελέχη της Συνηγόρου του Πολίτη, ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ο ρόλος του αλλά και να διασφαλίζεται η έγκαιρη ανταπόκριση της ∆ιοίκησης στις προτάσεις του. Υπενθυµίζεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι αναφορές πολιτών που διεκπεραιώνονται από το Συνήγορο του Πολίτη υπερβαίνουν τις 15.000 τον χρόνο. Στην ηµερίδα µετέφεραν την εµπειρία τους Γάλλοι ειδικοί από τον οµόλογο θεσµό της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, καθώς και ανώτερα στελέχη της γαλλικής ∆ιοίκησης.

Σχόλια