spot_img
ΑρχικήLaw NewsΚανονιστικό πλαίσιο για τους τεχνολογικούς κολοσσούς: Συμφωνία του Συμβουλίου για την ενίσχυση...

Κανονιστικό πλαίσιο για τους τεχνολογικούς κολοσσούς: Συμφωνία του Συμβουλίου για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον ψηφιακό τομέα

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του («γενική προσέγγιση») σχετικά με την πρόταση πράξης για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Η πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ανταγωνιστικού και δίκαιου ψηφιακού τομέα με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, των δίκαιων τιμών, της υψηλής ποιότητας και της πληθώρας επιλογών στον ψηφια

Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που προσφέρουν βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας —όπως μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες διαμεσολάβησης— διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην κοινωνική και οικονομική μας ζωή. Ωστόσο, ορισμένες μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θεωρούνται «ρυθμιστές της πρόσβασης» μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια στην οικονομία εξαιτίας της ισχύος τους στην αγορά και του ελέγχου τους επί των ψηφιακών οικοσυστημάτων. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Με την πρόταση αυτή, οι υπουργοί στοχεύουν στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον ψηφιακό τομέα, με σαφή δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες. Η ρύθμιση της ψηφιακής αγοράς σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και έναν ανταγωνιστικό και δίκαιο ψηφιακό τομέα, ώστε οι εταιρείες και οι καταναλωτές να μπορούν να επωφελούνται από τις ψηφιακές ευκαιρίες.

Η πρόταση DMA αφορά τους ρυθμιστές της πρόσβασης που ελέγχουν βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας, οι οποίες είναι και οι πλατφόρμες όπου τα διαπιστωμένα προβλήματα είναι εντονότερα. Οι βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας περιλαμβάνουν: επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης (δηλαδή, επιγραμμικές αγορές, καταστήματα εφαρμογών), επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες διαφήμισης κ.ά.

Οι κύριες αλλαγές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής είναι οι εξής:

  • το κείμενο του Συμβουλίου συντομεύει τις προθεσμίες και βελτιώνει τα κριτήρια για τον ορισμό των ρυθμιστών της πρόσβασης·
  • το κείμενο περιλαμβάνει παράρτημα στο οποίο ορίζονται οι «ενεργοί τελικοί χρήστες» και οι «ενεργοί επιχειρηματικοί χρήστες»·
  • έγιναν βελτιώσεις για μεγαλύτερη σαφήνεια της δομής και του πεδίου εφαρμογής των υποχρεώσεων και για να διασφαλιστεί η διαχρονική τους θωράκιση·
  • το κείμενο προτείνει μια νέα υποχρέωση που ενισχύει το δικαίωμα των τελικών χρηστών να διακόπτουν τη συνδρομή τους σε βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας·
  • οι διατάξεις σχετικά με τον διάλογο επί κανονιστικών θεμάτων βελτιώθηκαν, ώστε να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείται καταλλήλως η διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο·
  • για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, το κείμενο επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τη μοναδική αρχή επιβολής του κανονισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να κινούν έρευνες για πιθανές παραβάσεις και να διαβιβάζουν τα πορίσματά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιστορικό

Για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων ψηφιακών προκλήσεων, όπως η διάδοση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, η ρητορική μίσους, οι κυβερνοαπειλές, η παραπληροφόρηση, ο περιορισμένος ανταγωνισμός και ο μονοπωλιακός έλεγχος των ψηφιακών αγορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες τον Δεκέμβριο του 2020, με μια νομοθετική πρόταση σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και με πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA).

Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 27ης Μαΐου 2021 οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και παρείχαν καθοδήγηση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Επόμενα βήματα

Η γενική προσέγγιση που επιτεύχθηκε σήμερα ολοκληρώνει τη διαπραγματευτική θέση που καθορίστηκε από το Συμβούλιο και παρέχει στην Προεδρία του Συμβουλίου εντολή για περαιτέρω συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2022.

Lawjobs