Καταργείται η διάταξη για το προσωπικό ασφαλείας – ΠΝΠ 20/3/20

0

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της τροπολογίας για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταργείται το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στη λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες να κάνουν χρήση του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» προς όφελος της διατήρησης των θέσεων εργασίας με παράλληλη στήριξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της αγοράς εργασίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1
Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

9. Το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) καταργείται από 15.6.2020.

Σχόλια