spot_img
ΑρχικήLaw NewsΚατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα ζώα συντροφιάς

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τα ζώα συντροφιάς

Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου

spot_img
spot_img

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο: “Νέο πλαίσιο νια την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΄ΆΡΓΟΣ΄και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών”, το οποίο καταρχήν εισάγεται προς συζήτηση, ενώπιον της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Σκοπός – Αντικείμενο

Σκοπός του παρόντος είναι η προστασία των ζώων συντροφιάς και η εξασφάλιση της ευζωίας
τους, η ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, η θέσπιση σαφούς και
συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και
στρατηγικής για τη δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με
απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται:
1. «Ζώο»: κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και
θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.
2. «Ευζωία»: η καλή φυσική και ψυχική κατάσταση του ζώου σε σχέση με τις συνθήκες στις
οποίες διαβιεί και πεθαίνει. Ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν: (α) έχει εξασφαλισμένο
άνετο, ασφαλές, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο
διαβίωσής του, (β) δεν υποφέρει από καταστάσεις όπως πόνος, φόβος και αγωνία και (γ)
είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και
ψυχική του κατάσταση. Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές:
i. Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε
ποιότητα και ποσότητα.
ii. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα
στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
iii. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και
κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
iv. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.
v. Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης
και κοινωνικοποίησης.
3. «Ζώο συντροφιάς»: κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον
άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας και αναφέρεται στον κατάλογο
του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την
τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (L 84).
Αν άρθρα του παρόντος αφορούν συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους και γάτες,
τότε αυτά αναφέρονται ρητώς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι
εργασίας, καθώς και τα ζώα θεραπείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται
ζώα άγριας πανίδας.

4. «Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που έχει ιδιοκτήτη. Οι άμεσοι
απόγονοι δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας νοούνται αυτόματα δεσποζόμενα ζώα με ιδιοκτήτη
τον ιδιοκτήτη του θηλυκού γεννήτορα.
5. «Αδέσποτο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που δεν έχει ιδιοκτήτη.
6. «Ιδιοκτήτης»: το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί ζώο συντροφιάς, κυρίως μέσα στην οικία
του, και υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του. Το πρόσωπο αυτό αναγράφεται και στο
έγγραφο ταυτοποίησης του ζώου.
7. «Ανάδοχος»: το φυσικό πρόσωπο που φιλοξενεί προσωρινά ένα ή περισσότερα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς έως ότου αυτά υιοθετηθούν. Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέγεται από τον
δήμο ή τα φιλοζωικά σωματεία και τις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που εγγράφονται στο σχετικό υπομητρώο της παρ. 23 και διαθέτουν αδειοδοτημένα
καταφύγια ή καταφύγια που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29, καθώς και
από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων ή
καταφύγιο που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29. Μεταξύ του αναδόχου και
του δήμου ή του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ή του φυσικού προσώπου υπογράφεται σύμβαση αναδοχής, στην οποία
ορίζονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8. «Επαγγελματίας εκτροφέας ζώων συντροφιάς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
εκτρέφει, αναπαράγει και πωλεί ζώα συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς.
9. «Ερασιτέχνης εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄
επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλο ή γάτα με σκοπό τη διατήρηση των φυλών του
ζώου και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του
Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), μετά από βεβαίωση του Κυνολογικού Ομίλου
Ελλάδος για σκύλους ή του Συλλόγου Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων Ελλάδας για σκύλους και του Ελληνικού Ομίλου Γάτας ή του Συλλόγου Εκτροφέων Γάτας Ελλάδος για γάτες.
10. «Μικρό ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα
δέκα (10) κιλά.
11. «Σκύλος βοήθειας»: ο εκπαιδευμένος ή εκπαιδευόμενος σκύλος οδηγός τυφλού και ο
σκύλος βοήθειας και προστασίας ατόμων με αναπηρία ή ασθένειες.
12. «Σκύλος εργασίας»: ο σκύλος υπό την ενεργή καθοδήγηση του χειριστή του και με
επικουρικό ρόλο στην εκτέλεση των καθηκόντων ή του σκοπού του χειριστή του, ο οποίος
χρησιμοποιείται για το κυνήγι (κυνηγετικός), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικός), τη φύλαξη
χώρων (φύλακας), ο σκύλος έρευνας και διάσωσης, ο σκύλος ανίχνευσης δηλητηριασμένων
δολωμάτων, καθώς και ο σκύλος που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα
ασφαλείας και τις διωκτικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και
του Υπουργείου Οικονομικών.
13. «Ζώο θεραπείας»: κάθε ζώο που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς προς
όφελος ενός ατόμου, ιδίως ενός ατόμου με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής,
αισθητηριακής, ψυχιατρικής, νοητικής ή άλλης μορφής ψυχικής αναπηρίας, έχει λάβει ή
λαμβάνει ειδική εκπαίδευση και φέρει τα κατά τον νόμο πιστοποιητικά.
14. «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει επανειλημμένα
απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα χωρίς να
απειληθεί, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να
μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και, σύμφωνα με γνωμάτευση κτηνιάτρου, δεν
θεραπεύεται.
15. «Σοβαρό νόσημα»: κάθε μεταδοτική ή μη νόσος άμεσου και υψηλού κινδύνου για την
υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους, καθώς και κάθε νόσος που μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση της υγείας του ζώου σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση
κτηνιάτρου.
16. «Νόσος»: η εμφάνιση λοιμώξεων και προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή παθολογική
εκδήλωση, που προκαλούνται από έναν ή περισσότερους νοσογόνους παράγοντες.
17. «Νοσογόνος παράγοντας»: κάθε παθογόνο που μεταδίδεται σε ζώα ή ανθρώπους, το
οποίο μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ζώα.
18. «Πηγή κινδύνου»: κάθε νοσογόνος παράγοντας σε ζώο ή προϊόν, ή πάθηση σε ζώο, που
μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.
19. «Κίνδυνος»: η πιθανότητα εκδήλωσης και το πιθανό μέγεθος των βιολογικών και
οικονομικών συνεπειών μιας δυσμενούς επίδρασης στην υγεία των ζώων ή στη δημόσια
υγεία.
20. «Καταφύγιο ζώων συντροφιάς»: η αδειοδοτημένη εγκατάσταση ή η εγκατάσταση που
πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 και στην οποία φιλοξενούνται αδέσποτα ζώα
συντροφιάς. Η διαμονή των ζώων σε καταφύγιο διασφαλίζει τη διαβίωσή τους σε ασφαλές
περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες ευζωίας των ζώων, μέχρι την
υιοθεσία τους ή την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον.
21 «Υιοθεσία αδέσποτου ζώου συντροφιάς»: η περιέλευση ενός αδέσποτου ζώου
συντροφιάς σε κατάσταση δεσποζόμενου.
22. «Έγγραφο ταυτοποίησης»: το διαβατήριο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το Παράρτημα
ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα
υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις
σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και
τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη
συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 178).
23. «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)»: η διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση
καταγραφής των ζώων συντροφιάς με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς»
που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο ΕΜΖΣ περιλαμβάνονται τα
κάτωθι υπομητρώα:
(α) Υπομητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς.
(β) Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων όπου καταγράφονται όλα τα
αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές
οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα ή με έδρα σε κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
(γ) Υπομητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς όπου καταγράφονται όλα τα καταφύγια ζώων
συντροφιάς που διατηρούν οι δήμοι, οι διαδημοτικοί σύνδεσμοι δήμων και οι διαδημοτικές
συνεργασίες, τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του υπομητρώου της περ. (β), καθώς και ιδιώτες φιλόζωοι, εφόσον τα καταφύγια
είναι αδειοδοτημένα ή πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29.
(δ) Υπομητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων όπου καταγράφονται οι
επαγγελματίες και ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων και γατών.
(ε) Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς όπου καταχωρούνται
όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα με το όνομα, τη φωτογραφία, την περιγραφή, τα
στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία και λοιπά στοιχεία.
(στ) Υπομητρώο Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ζώων Συντροφιάς όπου καταγράφονται οι
ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς που επιθυμούν εθελοντικά να συνεισφέρουν στις Τράπεζες
Αίματος που λειτουργούν για τα ζώα, καθώς και τα ζώα συντροφιάς που διαθέτουν για
εθελοντική αιμοδοσία.
(ζ) Αποθετήριο διαβατηρίων που διανέμονται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
στους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους με σκοπό τη διάθεσή τους στους ιδιοκτήτες ζώων
συντροφιάς.
24. «Μητρώο παραβατών»: το ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται στην Εισαγγελία Αθηνών,
το οποίο ενημερώνεται με μέριμνα των κατά τόπο Εισαγγελέων και στο οποίο
καταγράφονται όσοι έχουν τελεσίδικη ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που
αφορούν στην εγκατάλειψη και την κακοποίηση ζώων συντροφιάς. Το μητρώο αυτό
διαλειτουργεί με το ΕΜΖΣ και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό αποκλείει τη δυνατότητα
καταχώρησής του στο ΕΜΖΣ ως ιδιοκτήτη ή αναδόχου ζώου ή υπεύθυνου ευζωίας ζώου για
λογαριασμό νομικού προσώπου.
25. «Ηλεκτρονικό βιβλιάριο»: το σύνολο των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ και
αφορούν στην υγεία του ζώου συντροφιάς. Το ηλεκτρονικό βιβλιάριο αντικαθιστά το
βιβλιάριο υγείας του ζώου.
26. «Τσίρκο»: η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, η σκηνή ή η τέντα, στην οποία
πραγματοποιούνται, με κερδοσκοπικό σκοπό, μουσικοχορευτικές και ακροβατικές
παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία ανθρώπων.
27. «Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ)»: ομάδα ατόμων, η οποία, σε μόνιμη ή
προσωρινή εγκατάσταση, πραγματοποιεί, με κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόμενη
ακολουθία, ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά
θεατρικά δρώμενα, τραγούδια και χορό με ποικίλο περιεχόμενο.
28. «Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση εκτός Ελλάδας»: οποιαδήποτε μετακίνηση ζώου
συντροφιάς εκτός Ελλάδας που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του ή το εξουσιοδοτημένο από
αυτόν πρόσωπο, η οποία (α) δεν αποσκοπεί στην πώληση ή στην κατ’ άλλο τρόπο
μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ζώου συντροφιάς και (β) είναι μέρος της
μετακίνησης του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς, είτε υπό την άμεση ευθύνη του είτε υπό
την ευθύνη εξουσιοδοτημένου προσώπου στην περίπτωση που το ζώο συντροφιάς δεν
βρίσκεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του. Στην τελευταία περίπτωση, τίθενται στη διάθεση των
αρμοδίων αρχών στοιχεία που αποδεικνύουν και την αντίστοιχη μετακίνηση του ιδιοκτήτη.

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδια αρχή για τη θέσπιση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων
αναφορικά με την υγεία των ζώων, την κτηνιατρική δημόσια υγεία, την παρακολούθηση των
ζωονόσων και των ζωογόνων παραγόντων σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α΄ 44) και την οδηγία
2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003,
για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την
τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας
92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 325) είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138).
2. Αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται τα
αδέσποτα ζώα, σύμφωνα με το άρθρο 10. Οι δήμοι έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Την περιοδική σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων
Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις
αναγκαίες δράσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δήμων που θεσπίζονται με τον
παρόντα προς τον σκοπό της ευζωίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων, καθώς και της πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών
ορίων κάθε δήμου. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα συνοδεύεται από προϋπολογισμό των
επιμέρους κονδυλίων που απαιτούνται για την υλοποίησή του, καθώς και από συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης.
(β) Τη συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο ΕΜΖΣ με στόχο ιδίως (βα) την αποτελεσματική
υλοποίηση προγραμμάτων περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε
κατάλληλα διαμορφωμένα καταφύγια που είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Καταφυγίων
Ζώων Συντροφιάς της περ. (γ) της παρ. 23 του άρθρου 2, (ββ) τον εμβολιασμό, τη στείρωση
και τη σήμανση αδέσποτων ζώων, (βγ) την περίθαλψη με υποστήριξη κτηνιάτρου των
ασθενών ή τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (βδ) τη μέριμνα για την υιοθεσία
τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον και (βε)
την εν γένει υλοποίηση κάθε σχετικής δράσης προς τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του παρόντος.
(γ) Τη σύνταξη και την υποβολή προς έγκριση στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προστασίας αδέσποτων ζώων για τις
ανάγκες ενημέρωσης και τεχνικής κατάρτισης των απασχολούμενων υπαλλήλων του δήμου.
(δ) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που μπορούν να
συμβάλουν στην προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και
αδέσποτων, στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της
υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς και γενικότερα στην προαγωγή της φιλοζωίας.
(ε) Την υποβολή ετήσιας αναφοράς στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρησιακών
προγραμμάτων και δράσεων που συνοδεύεται από απολογισμό της απορρόφησης των
επιμέρους κονδυλίων. Η χρηματοδότηση των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 11 δύναται να
εξαρτάται από την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των εγκεκριμένων επιχειρησιακών
προγραμμάτων και των εν γένει δράσεων κάθε δήμου.
3. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων
περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και πρόληψης
δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων που εκπονούν οι δήμοι σύμφωνα με την παρ. 2 είναι το
Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο ανατίθενται και ο συντονισμός και η
ευθύνη για τη γενικότερη πρόοδο στο θέμα της αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς από τους δήμους. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ιδίως
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά στη
μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την εποπτεία και τον
συντονισμό των προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων από τους δήμους και τον
καθορισμό των κατάλληλων πρακτικών για τη διαχείριση του αριθμού των αδέσποτων ζώων.
(β) Τη μέριμνα ώστε τα επιχειρησιακά προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων των
δήμων να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις για:
(βα) τη στείρωση των αδέσποτων ζώων,
(ββ) την ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων και την καταγραφή τους στο ΕΜΖΣ,
(βγ) την κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων,
(βδ) την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, καθώς και τη φιλοξενία τους σε καταφύγια και
αναδόχους,
(βε) την υιοθεσία αδέσποτων ζώων,
(βστ) τη μέριμνα και την παρακολούθηση των αδέσποτων ζώων τα οποία έχουν εμβολιαστεί,
στειρωθεί, σημανθεί ηλεκτρονικά και έχουν επανενταχθεί στο οικείο περιβάλλον εντός των
διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο περισυλλέχθηκαν.
4. Αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και
των ιδιοκτητών τους στο ΕΜΖΣ ορίζονται οι κτηνίατροι που πληρούν τους όρους των παρ. 6
και 7 του άρθρου 4. Οι φορείς αυτοί έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) Τη διενέργεια της σήμανσης σε σκύλους και γάτες με χρήση των κατάλληλων μέσων
ηλεκτρονικής σήμανσης, την καταχώρηση των στοιχείων των ζώων αυτών και των ιδιοκτητών τους στο ΕΜΖΣ, καθώς και τη διαρκή ενημέρωσή του Μητρώου αυτού.
(β) Την ενημέρωση του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 4.
(γ) Την έκδοση και την υπογραφή εκτυπωμένου αντιγράφου από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο
του ζώου, σε κάθε περίπτωση που το χρειάζεται ο ιδιοκτήτης.
(δ) Τη λήψη γενετικού υλικού σκύλων και γατών και την αποστολή του στο Εργαστήριο
Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για όσα ζώα δεν στειρωθούν.
(ε) Την έκδοση διαβατηρίου (εγγράφου ταυτοποίησης) του ζώου συντροφιάς σύμφωνα με
τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα
υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις
σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και
τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη
συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 576/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και την καταχώρηση του αριθμού
διαβατηρίου στο ΕΜΖΣ.
(στ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, των ιδιοκτητών για
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
5. Αρμόδιες αρχές ελέγχου της εφαρμογής της κτηνιατρικής νομοθεσίας για τα ζώα
συντροφιάς και της ορθής λειτουργίας του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και
των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου
δήμου. Οι αρχές αυτές έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Τη συνεργασία με τους φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων
συντροφιάς για τον συντονισμό των ενεργειών τους, την παροχή τεχνικών οδηγιών και κάθε
είδους υποστήριξης για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης σκύλων
και γατών.
(β) Τον έλεγχο και την εποπτεία των φορέων εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής
των ζώων συντροφιάς.
(γ) Τον έλεγχο σε τακτική βάση, καθώς και μετά από υποβολή καταγγελιών, των καταφυγίων
στα οποία διαμένουν ζώα συντροφιάς, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τηρούνται οι
κανόνες ευζωίας και οι λοιποί όροι που τίθενται από τη νομοθεσία.
6. Αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων του άρθρου 35 είναι οι
υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του ν. 4712/2020 (Α΄146), της
Δασικής Υπηρεσίας, των τελωνειακών αρχών, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, των αρμοδίων υπηρεσιών των δήμων, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κυνηγετικών οργανώσεων. Για τις παραβάσεις της περ. γ΄ της παρ. 10 και της παρ.
15 του άρθρου 8, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 17, αρμόδια όργανα ελέγχου και
βεβαίωσης στα σημεία εισόδου της χώρας από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
οι τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. Αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, την τήρηση και τη διαχείριση του ΕΜΖΣ και των
υπομητρώων που περιλαμβάνονται σε αυτό ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η
οποία συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών.
8. Αρμόδια αρχή για τα θέματα που αφορούν στα ζώα εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ζώων – Ταυτοποίηση ζώων συντροφιάς

Άρθρο 4
Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)
1. Στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται διαδικτυακή
ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, με
την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)». Το ΕΜΖΣ δύναται να
διαλειτουργήσει μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με όλα τα μητρώα
του δημοσίου τομέα, καθώς και αντίστοιχες βάσεις δεδομένων άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Πιστοποιημένοι χρήστες του ΕΜΖΣ είναι:
(α) Οι κτηνίατροι για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Η
ιδιότητά τους ταυτοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με το μητρώο του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης οφείλουν να
ενημερώνουν το ΕΜΖΣ με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησής τους.
(β) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
(γ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων για τις ανάγκες παρακολούθησης και εφαρμογής του
προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, την κατάρτιση προγραμμάτων για τα
δεσποζόμενα ζώα, καθώς και για τις ανάγκες καταχώρησης και επικαιροποίησης ατελώς των
στοιχείων των δημοτών και των κατοίκων τους και των σχετικών μεταβολών τους.
(δ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(ε) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
(στ) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των οργάνων ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων της παρ.
6 του άρθρου 3.
(ζ) Οι κτηνίατροι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
(η) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Στο ΕΜΖΣ καταχωρίζονται από τους εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους τα στοιχεία που αφορούν:
(α) Στην ταυτοποίηση των σκύλων και των γατών, όπως ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής
σήμανσης, το έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο) εφόσον έχει εκδοθεί, το φύλο, το χρώμα,
η φυλή, η ένδειξη και η ημερομηνία στείρωσης ή η ένδειξη και η ημερομηνία αποστολής
γενετικού υλικού (DNA) του ζώου στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού
Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 13, οι εμβολιασμοί και η ημερομηνία κάθε εμβολιασμού, ο
μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης του θηλυκού γεννήτορα, εφόσον υπάρχει, τα
αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων και, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος
εξέτασης λεϊσμανίωσης, ο τίτλος των αντισωμάτων, καθώς και κάθε άλλο μεταδοτικό νόσημα
υποχρεωτικής δήλωσης σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α’ 44), η απώλεια ή η εύρεση
δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες, ο θάνατος, η ημερομηνία και
η αιτία θανάτου. Επίσης, καταχωρείται φωτογραφία του ζώου, αναφέρεται εάν το ζώο
συντροφιάς είναι σκύλος βοήθειας, σκύλος εργασίας ή ζώο θεραπείας και αναγράφονται
τυχόν κληρονομικές παθήσεις που καθιστούν την αναπαραγωγή επικίνδυνη για τα ίδια τα
ζώα ή τους απογόνους τους, οπότε και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η στείρωση του ζώου.
(β) Στην ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου του ζώου συντροφιάς, όπως το
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το τηλέφωνο και ο
αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου. Η καταχώρηση και η
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω φυσικών προσώπων
γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119). Κατ’ εξαίρεση, για ζώα θεραπείας, ζώα επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς,
σκύλους βοήθειας, φύλαξης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και για σκύλους που
χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις διωκτικές αρχές
της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι δυνατόν η καταχώριση στο ΕΜΖΣ να
γίνεται στο όνομα νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, υπεύθυνος για την ευζωία του
ζώου είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του αρμοδίως αποφασίζοντος
οργάνου και, αν δεν έχει οριστεί τέτοιο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Το
πρόσωπο αυτό και η ιδιότητά του καταγράφονται στο έγγραφο ταυτοποίησης και στο ΕΜΖΣ
και το ανωτέρω πρόσωπο λογίζεται ως ιδιοκτήτης του ζώου όσον αφορά στα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.
(γ) Στον τρόπο απόκτησης του δεσποζόμενου ζώου (σκύλου ή γάτας). Ως τρόπος απόκτησης θεωρείται και η αλλαγή του ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, καθώς και η εύρεση αδέσποτου (σημασμένου ή μη) ημίαιμου ζώου συντροφιάς.
(δ) Αν πρόκειται για ζώο εκτροφής, επιπλέον στον αριθμό έγκρισης του εκτροφέα, την
καταγραφή γεννών ανά θηλυκό ζώο εκτροφής, καθώς και την καταγραφή κάθε απογόνου και
του αριθμού σήμανσης αυτού.
4. Στο ΕΜΖΣ καταχωρούνται και οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες, με την αναγραφή όσων από
τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3 είναι διαθέσιμα. Οι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες
σημαίνονται με την ένδειξη «αδέσποτο» και τα στοιχεία του δήμου στην περιφέρεια του
οποίου περισυνελέγησαν ή του φιλοζωικού σωματείου ή φιλοζωικής οργάνωσης μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο ή καταφύγιο που πληροί
τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 ή του ιδιώτη που διαθέτει αδειοδοτημένο
καταφύγιο ή καταφύγιο που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29, εφόσον το ζώο
θα φιλοξενηθεί εκεί. Εάν το αδέσποτο ζώο φιλοξενείται από ανάδοχο, καταγράφονται και τα
στοιχεία αυτού.
5. Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3, στο ΕΜΖΣ δημιουργούνται και λειτουργούν τα
υπομητρώα της παρ. 23 του άρθρου 2.
6. Η ηλεκτρονική σήμανση, η καταγραφή και η έκδοση εγγράφου ταυτοποίησης του ζώου
συντροφιάς πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την
παρ. 7 και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και από εθελοντές
κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρέχουν
προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, και
συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του
κτηνιάτρου στην Ελλάδα και οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική δήλωση στο
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). Ο κτηνίατρος, κατά την τοποθέτηση της
ηλεκτρονικής σήμανσης, μεριμνά για την πλήρη και ακριβή ενημέρωση όλων των
πληροφοριών που καταχωρούνται στο ΕΜΖΣ.
7. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
και τη χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στο ΕΜΖΣ. Η πιστοποίηση των
κτηνιάτρων των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας και των κτηνιάτρων που υπηρετούν ή
συνεργάζονται με δήμους είναι υποχρεωτική.
8. Εκτός από τους χρήστες της παρ. 2, διαβαθμισμένη πρόσβαση στο ΕΜΖΣ έχουν:
(α) Οι αρχές, οι φορείς και τα όργανα των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 3, για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα.
(β) Οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, για την ενημέρωσή τους σχετικά με το σύνολο των δεδομένων των ζώων τους που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ, την εκτύπωση αντιγράφου του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου, καθώς και την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να δηλωθεί, κατά περίπτωση, η απώλεια ή η εύρεση δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας.
9. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή την έκδοση διαβατηρίου, το
πρόσωπο που θα καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος του δεσποζόμενου ζώου
συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον πιστοποιημένο κτηνίατρο την αστυνομική του
ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο δημόσιο έγγραφο, για την επαλήθευση
των στοιχείων και την αντιστοίχιση με αυτά του μοναδικού κωδικού σήμανσης του ζώου. Δεν
δύναται να καταχωρηθεί ως ιδιοκτήτης ή ανάδοχος δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς
πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
10. Ο διενεργών τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη ή
τον ανάδοχο του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής, στην οποία
αναγράφονται ο αριθμός σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, φυλή)
και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του αναδόχου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και
αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου). Η βεβαίωση
ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής εκτυπώνεται από το ΕΜΖΣ.
11. Η συμπλήρωση των στοιχείων του διαβατηρίου πραγματοποιείται και χειρόγραφα. Ο
μοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου εγγράφεται στο διαβατήριο
χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (sticker) και φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και
υπογραφή κτηνιάτρου.
12. Η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου και γάτας, η καταχώρησή τους στο ΕΜΖΣ, καθώς
και η καταχώρηση κάθε μεταβολής είναι υποχρεωτικές. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου
συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο
υπάλληλο του δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΖΣ και
αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή
διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου), είτε το ζώο συντροφιάς (σκύλο ή
γάτα) του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή ανάδοχος, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10)
εργασίμων ημερών από τη μεταβολή. Κατ’ εξαίρεση, η απώλεια και η εύρεση δηλώνονται
εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από το σχετικό γεγονός. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ενημερώνονται αναλόγως από τον κτηνίατρο το ΕΜΖΣ και το διαβατήριο του ζώου.
Σε περίπτωση μόνιμης μετεγκατάστασης του ιδιοκτήτη και του ζώου του εκτός Ελλάδος, η
διαγραφή του ζώου συντροφιάς από το ΕΜΖΣ πραγματοποιείται αποκλειστικά με την
επίδειξη σχετικού αποδεικτικού εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, πάροχο
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας μετεγκατάστασης.
13. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και
οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώων
που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μπορούν, εφόσον επιθυμούν,
να σημαίνουν, να καταγράφουν, να στειρώνουν και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους
δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων,
των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή
από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Στις ομάδες του
δευτέρου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι,
μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες
με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης, οι δήμοι δύνανται να χορηγούν δωρεάν τροφή
και φάρμακα στα φιλοζωικά σωματεία και στις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με τα οποία συνεργάζονται, καθώς και στους αναδόχους.
14. Η σήμανση και η ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς πραγματοποιούνται με την
τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή
αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και
τεχνολογίας HDX ή FDX−B, μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το
πρότυπο ISO 11785 και καταχωρείται στο ΕΜΖΣ. Οι προμηθευτές του ηλεκτρονικού μέσου
σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά
ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και
στην ελληνική γλώσσα. Ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν ηλεκτρονική
σήμανση μη συμβατή με το πρότυπο ISO 11784, σημαίνονται και με νέο συμβατό μέσο,
εφόσον παραμένουν στην Ελλάδα μόνιμα ή προσωρινά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των ενενήντα (90) ημερών.
15. Οι κτηνίατροι που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς
υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης πριν από
την τοποθέτησή τους στο σώμα του ζώου και να χρησιμοποιούν μέσα ηλεκτρονικής
σήμανσης που πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. 14. Σε περίπτωση καταγγελίας για τη
διάθεση ή τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της
παρ. 14, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά υποχρεούνται να παρέχουν στα
αρμόδια όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 πλήρη
αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωσή τους με την παρ. 14.
16. Σε περίπτωση που αδέσποτο ζώο, καταχωρημένο στο ΕΜΖΣ, δεν έχει δώσει σημεία ζωής,
η εξαφάνισή του δηλώνεται στο ΕΜΖΣ από τον οικείο δήμο. Αν το εξαφανισμένο αδέσποτο
ζώο δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της εξαφάνισής του στο ΕΜΖΣ, τότε δηλώνεται ο θάνατος του αδέσποτου ζώου και ως αιτία θανάτου εγγράφεται το εξής: «3+ χρόνια χωρίς σημεία ζωής».
17. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική σήμανση, για τον έλεγχο του διαβατήριου τους και για τον εν γένει έλεγχο της
τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος, οι δήμοι, οι περιφέρειες, και τα αρμόδια όργανα
ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 εφοδιάζονται με τους
κατάλληλους ανιχνευτές με μέριμνα και δαπάνες του οικείου φορέα ή οργάνου.
18. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων συνεπικουρεί τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κάθε
αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του ΕΜΖΣ και συνεργάζεται για τη μετάπτωση των
δεδομένων από την υπάρχουσα «Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση» που περιλαμβάνει τους
κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει
καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της ««Διαδικτυακής
Ηλεκτρονικής Βάσης» μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
19. Οι σκύλοι εργασίας των ενόπλων δυνάμεων εξαιρούνται της καταχώρησης στο ΕΜΖΣ και
καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο
ζώων εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Η καταχώρησή τους στο ΕΜΖΣ πραγματοποιείται
μόνο μετά την έξοδό τους από τη
στρατιωτική υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο και την υιοθεσία τους από
προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ως ζώων συντροφιάς.
Άρθρο 5
Έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο)
1. Το διαβατήριο που εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Μέρους Ι, του Παραρτήματος
ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 είναι το μοναδικό έγγραφο ταυτοποίησης των σκύλων και γατών. Τα βιβλιάρια υγείας που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος παραμένουν σε ισχύ.
2. Το διαβατήριο εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο με δικαιούχο αποκλειστικά
φυσικό πρόσωπο αφού:
α) ο κτηνίατρος επαληθεύσει ότι το ζώο συντροφιάς φέρει την προβλεπόμενη σήμανση και
β) ο κτηνίατρος συμπληρώσει δεόντως τα τμήματα Ι έως IV και σφραγίσει το τμήμα ΙΙΙ µε
διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη. Το τμήμα V του διαβατηρίου συμπληρώνεται μόνο εφόσον
το ζώο έχει συμπληρώσει την κατώτατη ηλικία στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ο
αντιλυσσικός εμβολιασμός. Στη περίπτωση αυτή, κάθε αντιλυσσικός εµβολιασµός
καλύπτεται µε διαφανή αυτοκόλλητη μεμβράνη.
3. Ο εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος που εκδίδει το έγγραφο ταυτοποίησης ενημερώνει
σχετικά το ΕΜΖΣ.
4. Τα διαβατήρια διανέµονται ονοµαστικά κατόπιν ενηµέρωσης του Πανελληνίου
Κτηνιατρικού Συλλόγου και δεν µεταβιβάζονται σε άλλο φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση
που το διαβατήριο εκδίδεται για αδέσποτο, ως ιδιοκτήτης αναγράφεται (α) το φυσικό
πρόσωπο του άρθρου 40 ή (β) ο ανάδοχος του ζώου ή (γ) ο υπεύθυνος του καταφυγίου ή του φιλοζωικού σωματείου ή της φιλοζωικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
5. Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος διανέμει τα κενά έγγραφα ταυτοποίησης μόνο σε
εξουσιοδοτημένους κτηνιάτρους και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Αποθετήριο
Διαβατηρίων του ΕΜΖΣ με το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των
εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων, με μνεία του αριθμού των διαβατηρίων, καθώς και με την
ημερομηνία διάθεσης αυτών.
6. Ειδικώς για τους σκύλους εργασίας των ενόπλων δυνάμεων εκδίδεται διαβατήριο
μόνο όταν απαιτείται η έξοδός τους από τη χώρα.
Άρθρο 6
Ταυτοποίηση ζώων συντροφιάς
1. Τα όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3, καθώς και οι
δικαστικές αρχές, μπορούν να αιτηθούν από το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού
Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) την ταυτοποίηση γεννητόρων μη σημασμένων ζώων
συντροφιάς τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, κακοποιηθεί, εντοπίζονται νεκρά ή όποτε άλλοτε
κριθεί απαραίτητο, ιδίως για τον εντοπισμό παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας.
2. Σε περίπτωση ταυτοποίησης θηλυκών γεννητόρων μη σημασμένων ζώων συντροφιάς,
στον ιδιοκτήτη του γεννήτορα επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των άρθρων
34 και 35.

spot_img

Lawjobs