Συμβ/κός Σύλλογος: Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας

«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου»

0

Ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ΕΦ. Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδ.:

“Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2423/18.06.2020) η υπ’ αριθμ. 1137/11.06.2020 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου», με έναρξη ισχύος από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (18.06.2020).

Στην ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «Αντίγραφα δηλώσεων και πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί, από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας έχουν ισχύ πρωτοτύπου» (άρθρ. 2 παρ. 5).

Σημειώνεται δε, ότι όλες οι δηλώσεις που έχουν, μέχρι σήμερα, με οιονδήποτε τρόπο θεωρηθεί, ισχύουν.”

Σχόλια