Κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με έδρα στο Βουκουρέστι

0

Η ΕΕ προτίθεται να ενισχύσει την ασφάλεια του διαδικτύου και άλλων κρίσιμων συστημάτων δικτύου και πληροφοριών μέσω της σύστασης ενός Κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τη συγκέντρωση επενδύσεων στην έρευνα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, ο νέος φορέας, που θα έχει την έδρα του στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αναλαμβάνει τη διοχέτευση της χρηματοδότησης που συνδέεται με την κυβερνοασφάλεια από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Το εν λόγω «ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό Κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας» θα συνεργάζεται με ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού που θα ορίσουν τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, το Κέντρο θα φέρει σε επαφή τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται φορείς της βιομηχανίας, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και άλλες συναφείς ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για να σχηματίσουν μια κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με στόχο να ενισχυθεί και να διαδοθεί η εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον κανονισμό για την ίδρυση του Κέντρου και του δικτύου. Θα ακολουθήσει η τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Κέντρο ικανοτήτων θα συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).

Επόμενα στάδια

Με τη σημερινή ψηφοφορία, η οποία έγινε με γραπτή διαδικασία, το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η νομική πράξη μένει πλέον να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευσή του.

Σχόλια