Κτηματολόγιο: Ανακοίνωση προς Ειδικούς Άμισθους Υποθηκοφύλακες για μεταφορά και ένταξη στο ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

0

Σύμφωνα με το άρθρο 162 (παρ. 1) του ν.  4808/2021 και εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του ίδιου νόμου (Α΄ 101/19.06.2021), όσοι ΄Αμισθοι  Υποθηκοφύλακες υπηρετούν  σε ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία που δεν έχουν καταργηθεί και δεν είχαν υποβάλει αίτηση μεταφοράς σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς και ένταξής τους στο Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΝΠΔΔ) και η σχετική προθεσμία που είναι σε εξέλιξη, λήγει στις 20.07.2021.

Για την υποβολή της αίτησης, παρατίθενται οι ακόλουθες χρηστικές πληροφορίες:

  • Ο αιτήσεις  μεταφοράς και ένταξης μπορούν να υποβάλλονται, με τη χρήση και συμπλήρωση του  συνημμένου προτεινόμενου υποδείγματος,  είτε με επιτόπια κατάθεση στην έδρα του Φορέα (Μεσογείων 288, 15562 Χολαργός ), είτε με συστημένη επιστολή (που αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς) στην ίδια διεύθυνση.  Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με συστημένη επιστολή, στο φάκελο θα υπάρχει η ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 162». Και στις δύο περιπτώσεις, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία ή της παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς κατά περίπτωση.
  • Για τους ενδιαφερόμενους παρέχεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης με σχετική υπηρεσία 24ωρης λειτουργίας καθόλη την εβδομάδα και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, όπως προαναφέρεται, με τη συμπλήρωση του ίδιου συνημμένου προτεινόμενου υποδείγματος και αποστολή του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2021@ktimatologio.gr. Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η υπηρεσιακή του ιδιότητα. Μετά την αποστολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου  που έλαβε η αίτηση. Σε περίπτωση που ο αιτών, μετά την αποστολή της αίτησης,  δεν λάβει το αρχικό μήνυμα για την επιβεβαίωση της παραλαβής της, θα πρέπει να αποστείλει άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, με τα στοιχεία επικοινωνίας του στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: supportkta2021@ktimatologio.gr.
  • Οι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες αιτήσεις μπορούν είτε να υπογράφονται ηλεκτρονικά, είτε να επισυνάπτονται σε σαρωμένη μορφή, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή, ή με ταυτοποίηση  μέσω υπηρεσίας gov.gr.