Κτηματολόγιο: έναρξη ηλ. υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους

0

Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Β’ 2681)

[ Αριθμ. απόφ. 108/12/2020 – ΦΕΚ Β 4391/06-10-2020]

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’ 156).

 2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 9 του άρθρου 40 και της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4602/2019 (Α’ 45).

 3. Την υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα ’’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ – Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών – Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων – Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β’ 1390).

 4. Την υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390)» (Β’ 2681).

 5. Την υπό στοιχεία ΓΔ 1109/2025462/11.09.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

 6. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

 1. Μετά το «Άρθρο 2» της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681) προστίθεται «Άρθρο 2α» ως εξής:
  «Άρθρο 2α
  Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. για την εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία πράξεων σύμφωνα με την παρ. 1 των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998, εφαρμόζονται από την 12η Οκτωβρίου 2020, για εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται από Συμβολαιογράφους».

 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 2681).

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ