Κτηματολόγιο: κατάργηση του Έμμ. Υποθηκ/κείου Ιωαννίνων και του Ειδικού Άμισθου Υποθηκ/κείου Κόνιτσας και έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γρ. Ηπείρου

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α΄5) και την υπ’ αρ. 170/7/27.01.2022 απόφαση του ΔΣ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄ 721), καταργείται το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιωαννίνων (ημερομηνία κατάργησης: 28.02.2022) και το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κόνιτσας (ημερομηνία κατάργησης: 28.02.2022) και ξεκινάει η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα (ημερομηνία έναρξη λειτουργίας: 01.03.2022, ημέρα Τρίτη).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ