Κύπρος: Προκήρυξη μίσθωσης υπηρεσιών (24) δικηγόρων

0

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει την πρόθεση της να προχωρήσει με τη μίσθωση υπηρεσιών 24 δικηγόρων ως καθορίζονται στην Πρόσκληση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy), για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Νομική Υπηρεσία σε θέματα αιτητών ασύλου και αλλοδαπών, και προσκαλεί πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 28.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η περίοδος παροχής των υπηρεσιών θα ισχύει μέχρι την 17.1.2022, ως περιγράφεται στο Προσχέδιο με τίτλο «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας.

Το συνολικό μηνιαίο ποσό αποζημίωσης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες έκαστου επιλεγέντα δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των €2.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και για το προσχέδιο της συμφωνίας μίσθωσης υπηρεσιών, παρακαλώ ανατρέξτε στα συνημμένα.

Α. Αντικείμενο Υπηρεσιών

 1. Προετοιμασία και παρουσίαση υποθέσεων εκ μέρους της Δημοκρατίας ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων σε θέματα ασύλου και αλλοδαπών.
 2. Ετοιμασία γνωμοδοτήσεων και παροχή νομικών συμβουλών εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε θέματα ασύλου και αλλοδαπών.
 3. Σύνταξη και/ή μελέτη νομικών εγγράφων και διατύπωση θέσεων και απόψεων ως προς το χειρισμό νομικών θεμάτων σχετικά με ζητήματα ασύλου και αλλοδαπών.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά.
 2. Εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2, και κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ως καθορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2.
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ. Απαραίτητα Πιστοποιητικά

Για να γίνει αποδεκτή η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και να τύχει αξιολόγησης, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να συνοδεύεται από τα κάτωθι πιστοποιητικά:

 1. Αντίγραφο του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στη νομική και μεταπτυχιακού διπλώματος (όπου εφαρμόζεται) στη νομική.
 2. Πιστοποίηση από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο ως άνω καθοριζόμενος χρόνος άσκησης δικηγορίας, ή αντίγραφα Ετήσιας Άδειας Δικηγόρου για όλα τα έτη που ασκούν το επάγγελμα.
 3. Αντίγραφο της εν ισχύ άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος του δικηγόρου.
 4. Αντίγραφα πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται στον κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ (www.psc.gov.cy – Ενημέρωση – Τεκμήρια Γνώσης Γλωσσών).
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας.

 

Σχόλια