Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

0

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

[ Πράξη 23 της 18.6.2020 – ΦΕΚ Α 125/28-06-2020 ]

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) των άρθρων 4, 5, 8, 9 και 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
  β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
  γ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
  δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
  ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126).
  στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
  ζ) της υπό στοιχεία Υ129/23.10.2019 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Χρήστο – Γεώργιο Σκέρτσο» (Β΄ 3946),
  η) της υπ΄ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070).

 2. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειές του στη δημόσια υγεία, την κοινωνική ζωή και την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 4. Την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1 – Σύσταση

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (εφεξής: «η Επιτροπή»).

Άρθρο 2 – Συγκρότηση

Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) Τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, ως Συντονιστή,
β) Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων,
γ) Τον Υφυπουργό Υγείας,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης και Εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας,
στ) Τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
ζ) Τον Πρόεδρο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),
η) Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών,
θ) Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ως μέλη.
Στην Επιτροπή συμμετέχει επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σωτήρης Τσιόδρας, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες

 1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων και αποτελεσματικών προτάσεων για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των συνεπειών της στη χώρα, με έμφαση στη δημόσια υγεία και την πολιτική προστασία, καθώς και στην κοινωνική ζωή και την οικονομική δραστηριότητα. Οι προτάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος, κατά την κρίση του, μπορεί να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων πολιτικών αποφάσεων. Ειδικότερα η Επιτροπή:
  α) εκπονεί, εισηγείται και εποπτεύει ειδικά σχέδια κυβερνητικής δράσης,
  β) εισηγείται την επικαιροποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων κυβερνητικής δράσης, εφόσον απαιτείται,
  γ) εισηγείται για τη λήψη, την παράταση και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για τη λειτουργία της οικονομίας,
  δ) εισηγείται για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων ή την έκδοση κανονιστικών πράξεων, αναγκαίων για την εφαρμογή και λειτουργία των σχεδίων δράσης και των αναγκαίων μέτρων,
  ε) συμβάλλει στον συντονισμό των αρμόδιων υπουργείων, με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων, και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

 2. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 1 ασκούνται και με βάση την πληροφόρηση που λαμβάνει η Επιτροπή για την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τις επιπτώσεις του στη χώρα, από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε., ως επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την πανδημία, που λειτουργεί για τον σκοπό αυτόν και συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από τα αρμόδια υπουργεία και φορείς.

 3. Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση και προώθηση του έργου της. Οφείλουν, επίσης, να παρέχουν σ’ αυτήν την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο της.

 4. Η Επιτροπή υποβάλλει, σε μηνιαία βάση, έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά της.

Άρθρο 4 – Γραμματεία

 1. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 2. Η τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών.

Άρθρο 5 – Συνεδριάσεις

 1. Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά τέσσερις (4) φορές τον μήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου της από τον Συντονιστή ή οποιοδήποτε μέλος της. Ο Συντονιστής έχει την ευθύνη για τις εργασίες της Επιτροπής και εγκρίνει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών ή ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε άλλου μέλους της.

 2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές τραπεζών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, καθώς και εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ

Σχόλια