Αντίγραφα διαγωνισμών του ΑΣΕΠ

0

Απόλυτη πρόσβαση στα γραπτά καθώς και αντίγραφα αυτών υποχρεούται να παρέχει το ΑΣΕΠ στους υποψήφιους που έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Πρόκειται για απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (40/2006) με αφορμή προσφυγή συμμετέχουσας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ η οποία ζήτησε αντίγραφα των γραπτών της και δεν της χορηγήθηκαν. Η Αρχή Προστασίας έκρινε ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ αλλά και σε κάθε άλλο δημόσιο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στα γραπτά τους η οποία περιλαμβάνει και χορήγηση φωτοτυπημένων αντιγράφων -«προκειμένου να ελέγχει το υποκείμενο αν έχουν τηρηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας οι διαδικασίες θεμιτής επεξεργασίας» …..