ΔΗΜOΣΙOΙ ΥΠΑΛΛΗΛOΙ / Αναλυτικά, τι προβλέπεται σε κάθε άρθρο του νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα

0

Ημερομηνία: 23/3/2006 ΚΕΦΑΛΑΙO Ε? ΚΑΝOΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Αρθρο 48 Δικαίωμα κανονικής άδειας 1. Oι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές, δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται …..