Ε.Ε.: Οδηγία για τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας

0

Η ιδιοκτησία, είτε επί υλικών είτε επί άυλων περιουσιακών στοιχείων, είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία μιας οικονομίας της αγοράς. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια και δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, παρέχουν κίνητρο για την παραγωγή νέων εφευρέσεων και άλλων καινοτομιών, απονέμοντας αποκλειστικό δικαίωμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα…