Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για ισότητα ανδρών-γυναικών στην απασχόληση

0

Σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να υφίστανται στην εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, τόσο στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη…