Επιείκεια στους μικροοφειλέτες του Δημοσίου

0

Οι οφειλέτες του Δημοσίου που έχουν αδυναμία να καταβάλλουν τις οφειλές τους, με αίτηση στην αρμόδια εφορία μπορούν να ζητήσουν την αύξηση των δόσεων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 48 …..