ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Επιστροφή και αναστολή πληρωμής του ΦΠΑ

0

Του Μιχαλη Ζελενιτσα/ Tax Consultant Ο Κώδικας ΦΠΑ προβλέπει επιστροφή, εφόσον αφορά δαπάνες εισαγωγής, αγοράς στο εσωτερικό και κατασκευής αγαθών επένδυσης. Αγαθά επένδυσης θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτήν σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων …..